Belediye Başkanınız Kaç Lira Maaş Alıyor?

Hayrettin İldam

Son dönemlerde belediye başkanlarının aldıkları maaşlar ve ilave ödemeler merak konusu haline gelince sosyal medyada spekülasyonlar arttığı gözleniyor.

Ovacık eski Tunceli yeni Belediye Başkanı Türkiye Komunist Partili Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sosyal medya yoluyla hemşehrilerinden destek istemesiyle birlikte başlayan tartışmada pek çok başkanın maaşını alamadığı bile gözleniyor. Çok sayıda Belediye Başkanının aldığı  maaşların görev süresince kişisel masraflarını karşılamadığı  sadece sosyal fonlar dışında kendilerinden  acil özel yardım  isteyen zor durumdaki vatandaşlara destek için bile yetmediğini  belirterek Belediye Başkanlarının maaşının yok derecede olduğunu kaydeden açıklamaları medyada yer alıyor.

 2019 yılı Ağustos ayı ile birlikte  belediye başkanlarına ödenecek maaşların hesaplaması BELLİ OLDU.
Edindiğim bilgilere göre ;5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye başkanının özlük hakları” başlıklı 39’uncu maddesinde aynen; “Belediye başkanına nüfusu; a) 10.000’e kadar olan beldelerde 70.000, b) 10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde 80.000, c) 50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde 100.000, d) 100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde 115.000, e) 250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde 135.000, f) 500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde 155.000, g) 1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde 190.000, h) 2.000.001’den fazla olan beldelerde 230.000 gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir.

Bu demek oluyor ki; Bandırma'da gösterge rakkamı 115.ooo .

Gösterge katsayısı nasıl hesaplanıyor? 

Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan 03.01.2014 tarihli ve 54 sayılı Mali ve Sosyal Haklara ilişkin yayımlanan genelgenin 10’uncu maddesi uyarınca 5393 sayılı Kanun’un 39 ve 32’nci maddelerine atfen belediye başkan ödenekleri tespitinde gösterge rakamlarına 2.280 rakamının eklenmek suretiyle belediye başkan ödeneklerinin hesaplanacağı ve dolayısıyla belediye meclis üyelerinin huzur haklarının da bu meyanda düzenleneceği hüküm altına alınmıştır .

Gözterge katsayısı.2280.

Buna göre 115.000+2280= 117.280

Bu hükümler çerçevesinde Belediye Başkanı'nın ek ödemeler hariç brüt maaşı 117.280 x 0,138459 = 16.238,471 TL dir.

Brüt maaştan vergi ,ssk ve diğer kesintiler varsa kesilerek net maaş  ortaya çıkacaktır. Burada ki hesaba göre bu rakam 12. 000 TL olmaktadır. 

 

ANCAK EK ÖDEMELER DE VAR

Başkanlarının maaşlarına ilaveten  çocuk ve eş yardımı ödemesi de yapılacaktır. Diğer hesaplamalar da aynı şekilde yapılacaktır. Buna göre; eş için ödenecek yardım tutarı; 2.134 x 0,138459 = 295 TL

Her bir çocuk için; 250 x 0,138459 = 34,6 TL, Çocuk 0-6 yaş grubunda ise; 500 x 0,138459 = 69 TL’dir. Devlet memurlarının maaş ödemelerinde esas alınan memur maaş katsayısı arttığında aile yardımı ödeneği tutarı da artmaktadır.

Yönetim kurulu başkanlıklarından alınan ücretleri bu hesaba katmıyoruz. Hemen hemen birçok belediye başkanının normal maaşlarına ilave olarak aldıkları yönetim kurulu maaşları bulunmaktadır. Özellikle belediye şirketlerinin yönetim kurulu başkanlıklarından alınan ücretler oldukça yüksek olabilmektedir.

Belediye başkanlarının prime esas kazançları nasıl tespit ediliyor?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesinde belediye başkanlarının prime esas kazançlarının nasıl tespit edileceği açıklanmıştır. Buna göre; Büyükşehir belediye başkanları için bakanlık genel müdürünün, diğer belediye başkanları için ise öğrenim durumları itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı ek gösterge cetvelinin “VIII. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d) bendinde belirtilenlerin prime esas kazançları esas alınmaktadır.

Maaşlara ilave olarak huzur hakkı da ödenir

Diğer yandan, meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25’inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.

Belediye başkanları birden fazla maaş alabilir mi?

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5’inci maddesinin 15/1/2012 tarihinde yürürlüğe giren (s) fıkrası ile memurlar ve diğer kamu görevlilerinden, kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bütün bu bilgiler çerçevesinde Balıkesir kamuoyu Balıkesir'de başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere tüm İlçe belediye başkanlarının  aldığı  maaşla birlikte diğer ek ödeneklerle toplamda net maaşlarının açıklanmasını istiyor.. 

BANDIRMA GERÇEK -  HAYRETTİN İLDAM -11-08-2019 - HABER MERKEZİ