Aynı Hizmete Mükerrer Vergi mi? Katı Artık ve Çevre Vergisi Sorgulanıyor

Daha önce Çevre Vergisi adı altında tahsil edilen ancak aynı hizmet içinde olduğu halde  çok sayıda vatandaşın tepkisine neden olarak ikinci kez bir başka adla tahsil edildiği iddia edilen  Katı Atık Bedeli uygulamasına dair Bandırma Belediyesi nce internet ortamında açıklama  bilgilendirme duyurusu yapıldı.Konu ile ilgili basın haberleri http://www.haberhurriyeti.com/kati-atik-bedeli-yasal-midir-171506.html,h...

BANDIRMA BELEDİYESİ 2017 YILI EVSEL KATI ATIK ÜCRETİ VE RAPORU
1 Kasım 2016
“2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. maddesinde "Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan
ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye
göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz" denilmektedir.

            27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara
İlişkin Yönetmelik'' gereğince evsel katı atıklar için toplama ve taşıma işine ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.

 

            Yukarıda belirtilen ilgili mevzuat gereği; Bandırma İlçesi sınırları içinde evsel katı atıkların toplanma ve taşıma hizmetini yürütmekte olan Belediye Başkanlığımız'ın söz konusu hizmetler için
oluşan giderleri tam maliyet esasına göre, meskenler için kullanılan su miktarı üzerinden, iş yerlerinden Mayıs ve Kasım aylarında 2 eşit taksitle ödenecek şekilde belirlenmiş, bu maliyetlerden ÇTV gelirleri
düşülmüş ve BASKİ Genel Müdürlüğü hane bazında abone sayıları dikkate alınarak “Evsel Katı Atık Tarife Raporu ”hazırlanmıştır. 

 

            İlgili yönetmelik gereğince hazırlanan raporun Belediye Meclisince karar alınmadan halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla
Belediyemiz Web sayfasında 15 gün süreyle duyuru yapılması gerekmektedir.

            Evsel Katı Atık Tarife Raporu hakkında görüş ve önerilerinizi belediye@bandirma-bld.gov.tr mail adresimize bildirmeniz gerekmektedir.

            Vatandaşlarımızın bilgisine sunulur. Rapor pdf olarak altta yer almaktadır.

 

BANDIRMA BELEDİYESİ 2017 YILI EVSEL KATI ATIK ÜCRET TARİFESİ (PDF)

Tüm Duyurular için tıklayınız..T.C.
BANDIRMA BELEDİYESİ
2017 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
T.C. BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
1
BİRİNCİ BÖLÜM
Sistemin Hesaplanması Aşamasında Kullanılacak Bilgiler
1. GİRİŞ
Bu rapor, 27.10.2010 tarih, 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Atıksu Altyapı ve
Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara
İlişkin Yönetmelik” gereğince hazırlanmıştır.
2872 Sayılı Çevre Kanunun 11.Maddesi uyarınca evsel katı atık hizmetlerinden tahsil
edilen ücretler evsel katı atık ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. Bu doğrultuda Atık su
Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini tam maliyet esasına göre
toplam sistem maliyeti üzerinden belirlemelerini gerektirmektedir. Bu raporda toplam sistem
maliyetin hesaplanması için maliyet artı yöntemi kullanılmıştır.
Raporun hazırlanmasında 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümleri, Atık su Altyapı Ve
Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve
Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan düzenlemeler ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin
Belirlenmesine Yönelik Kılavuzdaki açıklamalar esas alınmıştır.
2. AMAÇ
27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri
Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’’ ve ‘’Evsel Katı
Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’’da belirtilen hükümlere göre evsel katı atık
maliyetlerinin çıkarılması ve bu maliyetler çerçevesinde tarifelerin oluşturulmasıdır.
3. KAPSAM
Bu rapor, Belediye Başkanlığımız tarafından katı atık toplama, taşıma ve şehir temizliği
hizmeti verilen gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak katı atık tarifelerinin tam maliyet esaslı
tarifelerinin belirlenmesinde uyulan hesaplamaları kapsar.
4. DAYANAK
Bu çalışma, 09.08.1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11. Maddesine ve
01.05.2003 tarih 5856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki
Kanunun 9. Maddesine göre 27.10.2010 tarih 27742 sayılı resmi gazetede Çevre ve Orman
Bakanlığı tarafından çıkarılan ‘’Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik
Kılavuz’’daki hükümlere göre hazırlanmıştır.
T.C. BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
2
5. TANIMLAR
Bu çalışmanın uygulanmasında,
a) Abone: Su ve atıksu ve katı atık hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak gerçek
veya tüzel kişiyi,
b) Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık meydana getiren tüzel ve gerçek kişiyi,
c) Atık sahibi: Atık üreticisini veya atığın sahibi olan gerçek ve tüzel kişileri,
d) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
e) Evsel katı atık idaresi: Bandırma Belediye Başkanlığını,
f) Hizmet: Hanehalkları, kamu kurumları veya herhangi bir ekonomik faaliyet için; Katı
atık toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım ve bertaraf hizmetlerini,
g) Kanun 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununu,
h) Kılavuz: Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzu,
i) Kirleten: Faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre
kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişileri,
j) Kirleten öder ilkesi: Atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme
ve bozulmayı önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamak
için yapılan ve/veya yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya
bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanacağı ilkesini,
k) Tam maliyet esaslı tarife: Evsel katı atık ile ilgili verilen tüm hizmetler karşılığında
ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlananlara yansıtılmasına
yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini,
l) Tam maliyet muhasebesi: Evsel katı atık sistemlerinin devamı için gerekli tüm maliyetin
belirlendiği, toplandığı ve raporlandığı hesaplama sistemini, ifade eder.
6. İLKELER
Sürdürülebilir evsel katı atık hizmetlerinin yönetilmesi amacıyla tarifelerin
belirlenmesinde;
a) Toplam sistem maliyetlerinin tarifelere yansıtılması,
b) Tarifelerin kirleten öder ilkesine göre belirlenmesi,
esastır.
7. TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ
Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde
Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifeleri saptarken
tam maliyet ve kirleten öder ilkelerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu raporda tarife
terimi bir evsel katı atık idaresinin, evsel katı atık ile ilgili verdiği tüm hizmetler karşılığında
ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlanan atık üreticilerine
yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini ifade etmektedir.
Maliyet artı yönteminde, sağlanan hizmete ait tüm maliyetlerin belirlenmesi tarife
hesaplamasının temelini oluşturmaktadır. Bu yöntemde, öncelikle, sistemin mevcut ihtiyaçları
kapsamında oluşan maliyetler hesaplanır. Daha sonra hizmetlerin uzun vadede
sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli öz kaynak getirisi maliyetler toplamına eklenir. Bir
başka deyişle;
T.C. BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
3
Toplam Sistem Maliyeti (TSM)
“TSM = Evsel Katı Atık Hizmetleri Maliyeti + Öz Kaynak Getirisi” olarak tanımlanabilir.
Tarife hesaplamasında şu adımlar izlenmiştir:
 Hizmetin kapsamı tanımlanmıştır.
 Tanımlanan hizmetin sağlanması için tam maliyeti hesaplanmıştır
 Öz kaynak getirisi hesaplanmıştır.
 Direkt maliyetler hesaplanmıştır.
 Çevre Temizlik Vergisi direkt maliyetten düşülerek net sistem maliyeti bulunmuştur.
 Net sistem maliyetinin farklı atık üreticilerine dağıtımı yapılmıştır.
 Faturalama için bir tarife yapısı ve türü seçilmiştir.
2017 yılı tarifesinin oluşumunda kullanılacak ana maliyet kalemleri;
 2016 yılında gerçekleşen yönetim personeli giderleri,
 2016 yılında emekli olan taşeron personelin emeklilik kıdem tazminatları,
 2016 yılına tekabül eden mal alımı giderleri,
 2016 yılında gerçekleştirilen “Çöp Toplama ve Şehir Temizliği Hizmet Alımı”
hakedişleri,
 2016 yılında oluşan (yeniden değerleme oranı = %5,58) özkaynak getirisi
olarak değerlendirilmiş, raporda detaylı olarak anlatılmıştır.
Ayrıca hesaplamalarda baz alınan veriler aşağıdaki gibidir.
T.C. BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
4
İKİNCİ BÖLÜM
Maliyet Kalemlerinin Değerlendirilmesi
8. EVSEL ATIKLARIN TOPLANMASI VE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI
MALİYETLERİ
Belediye Başkanlığımız çöp toplama ve şehir temizliği işlerini ihale ederek yüklenici
firma marifetiyle yürütmektedir.
Belediyemizin Kent Temizliği ile ilgili ana faaliyetleri şunlardır;
 Çöp toplama
Şehrimizin merkez mahalleleri ile ilçemize mahalle olarak katılan köylerde bulunan
vatandaşlarımızca çöp konteynerlerine çıkartılan evsel atıklar özel sektör marifeti ile
toplatılmakta, ayyıldıztepe mevkii’ndeki çöp döküm alanına nakledilmektedir. Toplamada
aksaklık ve çöp almama gibi durumlarda yüklenici firma uyarılarak çöp almaları sağlanmaktadır.
 Yolların ve yürüyüş yollarının süpürge aracı ile süpürülmesi
Şehrimizdeki trafiğe açık ana arterler olan Atatürk, İnönü, Ordu, Kurtuluş, Nato,
Mehmetçik, Kemal Özalp, Mehmet Akif Ersoy, Hamit Kaplan, Servet Çırpan, Celal Atik,
Yüzüncüyıl, Dutliman Yolu, Büyük Levent Caddeleri ve Atatürk, Adnan Menderes Bulvarları ile
trafiğe kapalı yürüyüş yolları olan Cumhuriyet Meydanı, Sahil Bandı, Sevgi Yolu, Istiklal
Caddesi, Saatçılar Sokak, Şehit Süleymanbey Caddesi, Sunullah Caddesi vb. alanlar düzenli
olarak yüklenici firmaya ait süpürge araçlarınca süpürülmektedir.
 Mevkilerin personel eli ile süpürülmesi
Şehrimizin trafiğe kapalı meydan ve yürüyüş yollarından olan Cumhuriyet Meydanı,
Sahil Bandı, Sevgi Yolu, Istiklal Caddesi, Saatçılar Sokak, Şehit Süleymanbey Caddesi,
Sunullah Caddesi, Belediye Hizmet Binası Meydanında sürekli süpürücü personel bulunmakta,
burada zamansız oluşan tozlanma ve kirlenme bu personelce süpürülerek giderilmektedir.
Ayrıca, şehrimizin işlek bölgelerinden olan Cumhuriyet, Atatürk, Ordu, Inönü, Mehmet
Akif Ersoy, Kurtuluş, Mehmetçik, Kâşif Acar, Terziler, Demirciler, Hal, Eski Itfaiye, Pazar
Caddeleri ve şehir merkezindeki muhtelif sokaklar ile Edincik, Aksakal Mahallelerinde bölgenin
durumuna yetecek oranda süpürücü personel bulundurulmakta, burada oluşan kirliliğe anında
müdahale edilmektedir.
 Kaba atıkların toplanması
Şehrimizin muhtelif bölgelerinden gelen vatandaş şikâyetleri üzerine söz konusu adres
kontrol ekibimize bildirilmekte, eski kanepe, yatak, yorgan, halı, dolap, vb. Kaba atıklar tespit
edildiğinde yüklenici firmaya ait açık kasa kamyonlar vasıtası ile toplatılmaktadır. Ancak adrese
gidildiğinde atıkların moloz olduğu tespit edilirse, molozların iş makinaları vasıtaları ile alınması
gereği üzerine konu zabıta ve fen işleri müdürlüklerine bildirilmektedir.
T.C. BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
5
 Arsa ve mıntıka temizlikleri
Belediyemize yapılan arsa temizliği şikâyetlerine kontrol ekibimizce bakılıp uygun bir
biçimde mıntıka temizliği yapılmakta, kirlilik en aza indirilmektedir.
 Pazar yerlerinin yıkanması
Şehrimizde haftanın altı günü kurulan pazaryerleri “pazaryeri ekibi”mizce düzenli
olarak yıkanmakta ve pazar sonrası kirlilik anında giderilmektedir.
 Çöp konteynerlerinin dağıtılması
İhtiyaç belirlenerek muhtelif zamanlarda satın alınan çöp konteynerleri, şehir merkezinde
bulunan eskimiş ve hasar görmüş konteynerler ile değiştirilmekte, buralardan alınan eski
konteynerler de belediye şantiyesinde tamir ettirilip boyatılarak muhtelif bölgelerdeki ihtiyaç
giderilmektedir.
 Çöp kutularının montajı ve temizliği
Şehrimizde bulunan yürüyüş yolları, oturma bankı yanları, otobüs durakları, halkın sık
kullandığı bölgelerde yer tipi, ana caddelerdeki elektrik direklerinde ise direk tipi çöp kutuları
müdürlüğümüzce satın alınıp ekiplerimizce monte edilmektedir.
 Kaldırımlardaki otlanmaların giderilmesi
Şehrimizdeki ana arterler ve iç sokaklarda yer alan kaldırımlarda meydana gelen
otlanmalar yaz aylarında ilaçlanmak suretiyle, kış aylarında ise galaxy makinesi ile biçilerek
veya kürek ekibi vasıtası ile kök çalışması yapılarak giderilmektedir.
 Önemli günlerde tören alanlarının ince temizliği ve yıkanması
Önemli tören günlerinde tören alanları mevkici elemanlar vasıtası ile süpürülüp köpüklü
su ile fırçalanmakta, sonrasında arazöz vasıtası ile yıkatılmaktadır.
 Zamansız çıkan atıkların toplanması
Şehir merkezinde, ana caddeler üzerinde ve belirli iç sokaklarda çöp konteynerlerinin
yanına esnaf tarafından zamansız olarak çıkartılan karton koliler mini damperli kamyonet ile
haftanın 6 günü ayrı olarak toplatılmaktadır.
 Pazar esnafına çöp poşeti dağıtılması
Pazartesi ve Cumartesi pazarlarında, tuhafiye haricinde ürün satan esnafa çöp poşetleri
dağıtılarak, çıkan atıkların çevreye değil bu poşetlere atılması sağlanmakta olup, pazar bittiğinde
bu poşetler pazaryeri ekibimizce toplatılmaktadır.
T.C. BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
6
Yapılan hesaplamaları Ocak-Eylül ayları baz alınarak yapılmış olup, Ekim, Kasım ve
Aralık aylarının hakedişleri oluşmadığından bu aylar için son 4 ay hakedişlerinin ortalaması
alınmış, 2016 yılı Çöp Toplama ve Şehir Temizliği Hizmet Alımı maliyeti KDV dâhil
11.954.946,12-TL/YIL olarak hesaplanmıştır.
T.C. BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
7
9. MAL ALIMI MALİYETLERİ
Belediye Başkanlığımız tarafından alınan konteyner, çöp poşeti ve geri dönüşüm
konteynerlerinin üst giydirmeleri ve muhtelif Temizlik malzemesi alımları fiyat tablosu
aşağıdaki gibidir.
Çöp konteynerlerinin amortismanı (kullanım ömürleri) 4 sene olduğundan, 2013 – 2016
yılları arasında satın alınan konteynerler, satınalma maliyetinin 1/4’ü oranında hesaplara
eklenmiş ve tarifeye yansıtılmıştır. Çöp poşeti ve geri dönüşüm konteyneri giydirmelerinin
amortismanı bulunmadığından direkt yansıtılmıştır.
Amortisman müddetlerine göre dağılımları yapılmak üzere oluşan 2016 yılı toplam mal
alımı gider tutarı 175.378,98-TL/YIL’dir.
T.C. BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
8
10. PERSONEL MALİYETLERİ
“Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz”da belirtilen hükümler
gereğince tam maliyet hesabı yapılabilmesi için, Katı Atık Yönetimini icra eden Temizlik İşleri
Müdürlüğü’nde çalışan kadrolu memur ve taşeron personel ile cari yıl içerisinde emekli olan
personelin kıdem tazminatı maliyetleri aşağıda gösterilmiş ve tarife hesabına dahil edilmiştir.
Memur personelin Aralık ayı brüt maliyeti henüz oluşmadığından, Kasım ayının değerleri
baz alınmış olup, 2016 yılı içerisinde atık yönetiminden sorumlu personelin maliyeti;
292.631,22-TL olarak belirlenmiştir.
Ayrıca, 2016 yılında hizmet alımı işinde çalışıp ta emekli olan personelin kıdem
tazminatı maliyeti; 263.216,41-TL olarak maliyet hesabına eklenmiştir.
T.C. BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
9
11. DİREKT MALİYETLER TOPLAMI
Katı Atık Hizmetleri kapsamındaki personel maliyetleri, mal alım giderleri ve kent
temizliği hizmet alımı maliyetleri toplanarak bulunan direkt maliyet aşağıdaki gibidir:
Katı atık hizmetleri için harcanan direkt maliyet 12.686.172,73-TL’dir.
T.C. BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
10
12. ÖZKAYNAK GETİRİSİ
Özkaynak Getirisinin tarifeye esas tutar hesabında dikkate alınma nedeni kılavuzda şöyle
açıklanmıştır:
“Özkaynak getirisi, bir maliyet kalemi olmakla beraber;
 (Gelecekteki) Yatırım programlarını uygulamak;
 Nakit akışını olumsuz etkileyecek beklenmeyen durumları engelleme;
 Özkaynakların diğer kamusal amaçlar yerine evsel katı atık hizmeti için kullanılmasından
doğan fırsat maliyetini karşılayacak bir fon yaratmak amacıyla toplam sistem maliyetine
eklenmelidir. Bu açıdan bakıldığında özkaynak getirisi sürdürülebilir bir işletme için
gereklidir.”
İdare olarak, hizmetin sürdürülebilirliğinin sağlanması, evsel atık toplama hizmetinden
dolayı gelecek dönemde yüklenilmesi olası giderlerin karşılanması amacıyla tarifeye esas tutarın
belirlenmesinde özkaynak getirisi kalemi de dikkate alınmıştır.
Özkaynak Getirisi; kılavuzdaki örnekte olduğu gibi maliyet olan hizmet alım giderlerinin
2016 yılı yeniden değerleme oranı olan %5,58 (25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmî Gazete)
olarak belirlenmiştir.
T.C. BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
11
13. ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
Tam maliyet belirlenmesinde mükerrer hesaplama olmaması için; 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanununun Mükerrer 44 üncü maddesi hükmü gereğince alınan Çevre Temizlik Vergisi
toplam sistem maliyetinden çıkartılmalıdır. Verilen aynı hizmet için birden fazla bedel alınamaz.
2016 yılı içerisinde BASKİ tahakkuklarından Ocak-Eylül ayları arasındaki 9 aylık sure
için meskenlere 889.198,38-TL Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk edildiği anlaşılmış olup, basit
bir ortalama ile 12 aylık sürede oluşacak tahakkuk tutarı 1.185.597,84-TL olarak
hesaplanmıştır. %20 Büyükşehir payı düşüldükten sonra ÇTV tutarı 948.478,27-TL olarak kabul
edilmiştir.
2016 yılı içerisinde Belediyemiz Gelir - Tahakkuk Servisinden alınan bilgiye göre 12
aylık sure için mesken dışı yerlere 792.239,43-TL Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk edildiği
anlaşılmaktadır.
Çevre temizlik vergisi tutarları aşağıda hesaplandığı gibidir:
12 aylık toplam Çevre Temizlik Vergisi tutarı 1.740.717,70-TL’dir.
T.C. BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
12
14. NET SİSTEM MALİYETİ
Tam maliyet belirlenmesinde mükerrer hesaplama olmaması için; 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanununun Mükerrer 44 üncü maddesi hükmü gereğince alınan Çevre Temizlik Vergisi
toplam sistem maliyetinden çıkartılmalıdır. Verilen aynı hizmet için birden fazla bedel alınamaz.
Net sistem maliyeti, direkt maliyetler toplamından ÇTV tutarının çıkartılması sonucu
11.653.343,47-TL olarak bulunmuştur.
T.C. BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
13
15. TON BAŞINA MALİYETLER
2016 yılı içerisinde evsel katı atık toplama, taşıma işi neticesinde toplanan atık miktarı
depolama alanına yapılan sefer sayılarından hesap edilmiş ve aşağıda belirtilmiştir.
Sefer sayılarına göre hesaplanan atık tonajları neticesinde ortaya çıkan birim ton başına
atık toplama maliyeti hesaplanarak aşağıda gösterilmiştir.
Araçların sefer sayıları hesaplanarak çıkartılan yıllık ton hesabına göre 2016 yılı için
ilçemizde toplanan toplam atık miktarı 92.072 Ton/Yıl olup, Net Sistem Maliyeti’nin bu miktara
bölünmesi ile ortaya çıkan ton başına hizmet bedeli 126,57-TL/TON olarak kabul edilmiştir.
T.C. BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
14
16. EVSEL KATI ATIK MIKTARLARININ BELİRLENMESİ
a) Hanelerden ve İşyerlerinden Kaynaklanan Yıllık Ortalama Atık Miktarının
Hesaplanması
Hanelerden toplanan atık miktarı hesaplanırken Evsel Katı Atık Tarifelerinin
Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’un Ek 5’inde yer alan ‘’Sabit tarifeler için atık üretim
miktarları’’ tablosundaki bilgiler referans alınmıştır.
Buna göre günlük kişi başı evsel atık miktarı aşağıdaki gibidir.
Bölge Bölge Kotu İl
Kentsel
(kg/kişi/gün)
Marmara 1c Balıkesir 1,10
2016 yılına ait nüfus bilgileri TUİK – Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veri Tabanı kaynak alınarak belirlenmiştir. Buna göre 2016
yılına ait nüfus bilgileri aşağıdaki gibidir.
İlçe Yerleşik Nüfus
Bandırma 146.688 Kişi
Yukarıda belirtilen nüfus bilgileri ve klavuzda yer alan Balıkesir ili için verilen kişibaşına
günlük atık miktarı bilgileri hesaplanmış, yerleşik nüfusu olan ilçemizde 365 gün baz alınarak
aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
Buna göre;
İlçe Nüfusu = 146.688 kişi
Balıkesir İli İçin Öngörülen Atık Miktarı = 1,10 kg/kişi . gün
Yıl İçindeki Gün Sayısı = 365 gün
Meskenlerden Kaynaklanan Atık Miktarı =
146.688 kişi X 1,10 kg/kişi . gün X 365 gün/yıl = 58.895.232 kg/yıl
Meskenlerden Kaynaklanan Yıllık Atık Miktarı = 58.895 ton/yıl olarak hesaplanmıştır.
2016 yılı içerisinde evsel katı atık yönetimi hizmet alımı işi neticesinde toplanan atık
miktarı 92.072-ton/yıl olduğuna göre;
Mesken dışı yerlerden toplanan atık miktarları;
(92.072 ton/yıl) – (58.895 ton/yıl)
Mesken dışı yerlerin oluşturduğu yıllık atık miktarı = 33.177 ton/yıl olarak
hesaplanmıştır.
T.C. BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
15
b) Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesi ve Uygulanması
Tüm bu hesaplamalar sonucunda işyerleri ve konutlardan kaynaklanan yıllık evsel atık
miktarları hesaplanarak, evsel atıkların bu paydaşlara yüzde dağılımı belirlenmiştir. Maliyet
dağılımı, bu yüzde dağılımları kullanılarak öncelikle İşyeri ve Konutlar olmak üzere 2 gruba
dağıtılmalıdır. Ardından ise her bir grubun kendi atık üreticilerine Evsel Atık Tarifelerinin
Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’da belirtildiği şekilde paylaştırılmalıdır.
Buna göre;
Mesken Oranı =
58.895
92.072
= 0,6397 = % 63,97
Mesken Dışı Yerler Oranı =
33.177
92.072
= 0,3603 = % 36,03
Bu veriler ışığında, 2016 yılında İlçemizde toplanan evsel atığın %63,97’sı
meskenlerden, %36,03’ü de mesken dışı yerlerden kaynaklanmaktadır. Evsel Katı Atık
Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’da belirtilen hükümlere göre hizmet maliyeti
öncelikli olarak bu iki ana paydaşa (mesken, mesken dışı yerler) paylaştırılacak, sonrasında ise
her bir paydaşın üyelerine kılavuzda belirtildiği şekilde pay ettirilecektir.
c) Meskenlere Katı Atık Tarife Uygulaması
Meskenlerden tahakkuk edilecek miktar hesaplanırken su abone sayısı verileri
BASKİ’den (Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi) temin edilmiş olup, 66.345 olarak
belirlenmiştir (Eylül 2016).
(c.1.) Meskene düşen atık miktarı hesabına göre katı atık bedeli hesaplama;
Net Sistem Maliyeti 11.653.343,47-TL
Mesken Katı Atık Oranı % 63,97
Mesken Katı Atık Bedeli 7.454.643,82-TL
Mesken Abone Sayısı 66.345
Mesken Başına Düşen Yıllık Katı Atık Bedeli 112,36-TL
Mesken Başına Düşen Aylık Katı Atık Bedeli 9,36-TL/Mesken
(c.2.) 1 m3
su kullanımına düşen katı atık bedeli hesaplama;
Net Sistem Maliyeti 11.653.343,47-TL
Mesken Katı Atık Oranı % 63,97
Mesken Katı Atık Bedeli 7.454.643,82-TL
Mesken Su Kullanım Miktarı (Ocak-Eylül 2016) 4.561.419 m3
Mesken Su Kullanım Miktarı (Yılsonu tahmini) 6.081.892 m3
m3 Başına Düşen Katı Atık Bedeli 1,23-TL/m3
Bandırma Meskenlerinin Aylık Su Kullanım Ortalaması (BASKİ) 7,99 m3
Ortalamaya göre hesaplandığında Mesken Başına Düşen Katı Atık Bedeli 9,82-TL/Mesken
T.C. BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
16
2016 yılında meskenlere 7,00-TL atık bedeli sabit olarak yansıtılmıştır. Ancak, 2017
tarifeleri hazırlanırken, belirli sebeplerle evde bulunulmayan durumlarda meskenlerden atık
çıkmayacağı gerçeği düşünülmüş, bu nedenle katı atık bedelinin m3
üzerinden değerlendirilmesi
uygun bulunmuştur.
d) Ticarethanelere Katı Atık Tarifelerinin Uygulanması
Toplanan evsel atık miktarı payına göre; evsel katı atık maliyetlerinin % 36,03’ü
ticarethanelere tahakkuk ettirilecektir. Rapor sonucu hesaplanan işyerlerine düşen Evsel Katı
Atık tarife payı ise 4.198.699,65-TL+KDV’dir.
T.C. BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
17
17. BANDIRMA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK ÜCRET TARİFESİ
T.C. BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
18
T.C. BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
19
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tahakkuk ve Tahsilat
18. EVSEL KATI ATIK ÜCRETLERİNİN TAHSİLATINA İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR:
Bu tarife yetkili merciler tarafından onaylandıktan sonra uygulanmaya başlanılacaktır.
a) Evsel Katı Atık Ücreti su aboneliği olan MERKEZ MESKENLERİNDEN m3
başına 1,23-TL,
KIRSAL MESKENLERİNDEN m3
başına 0,65-TL su faturaları üzerine eklenerek tahsil
edilecektir. Su kullanımı 0 (sıfır) m3
olan meskenlerden ücret talep edilmeyecektir. Su
faturaları ile tahsil edilememesi veya su aboneliği olmayıp konut tarifesinden tahsil edilecek
olan evsel katı atık üreticileri; Bandırma ortalaması olan aylık 9,82-TL katı atık bedeli
ödeyeceklerdir. Pazaryeri esnafı, kapalı pazaryeri için tarifede belirtilen peron başına katı atık
bedelini, semt pazarları için tarifede m2
başına belirtilen katı atık bedelini pazaryeri işgal harcı
ödeme zamanlarında aylık olarak ödeyeceklerdir.
b) İşyerleri için hesap edilen evsel katı atık ücretleri, tarifenin uygulanacağı yıl içinde, Mayıs ve
Kasım ayları döneminde (Çevre Temizlik Vergisi ödeme zamanı) yılda 2 (iki) eşit taksitte
ödenecektir.
c) Yıl içinde Evsel Katı Atık Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan
aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihin bulunduğu ayın tamamı
üzerinden tesis edilecek veya sona erdirilecektir.
d) Yıl içerisinde açılan işyerlerinde, tarifede belirtilen yıllık ücretlerin 12 aya bölünmesi
sonucunda oluşan aylık tutar, işyeri açılış tarihinin bulunduğu ayın başından itibaren geçerli
olmak üzere yıl sonuna kadar hesaplanacak, (b) bendinde belirtilen ödeme zamanlarında tahsil
edilecektir.
e) Yıl içerisinde kapanan işyerlerinde, tarifede belirtilen yıllık ücretlerin 12 aya bölünmesi
sonucunda oluşan aylık tutar, yılbaşından itibaren işyeri kapanışının Belediyemize bildirildiği
tarihinin bulunduğu ayın sonuna kadar geçerli olmak üzere hesaplanacak, (b) bendinde
belirtilen ödeme zamanlarında tahsil edilecektir.
f) Yıl içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi veyahut işyerlerinin faaliyet,
kapasite, kullanım alanı, yatak sayısı v.b. değişiklik olması sebebiyle 13.12.2005 tarih ve
2005/9817 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen bina grup cetvelindeki
grup/derecelerin değişmesi durumunda veya yıl içinde mükellefiyet şahsında meydana gelen
değişiklikler nedeniyle farklı gruplardan ücretlendirilmesi gereken hallerde; bu hususların
gerçekleştiği tarihi izleyen bir ay içinde bildirimde bulunulması zorunludur.
g) Evsel Katı Atık Ücretinin mükellefi Belediyenin bu hizmetinden yararlanan gerçek ve tüzel
kişilerdir ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre bildirimde bulunan ve/veya 2464
sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44 üncü maddesi gereği Çevre Temizlik
Vergisi beyanında bulunan ve alınan Meclis Kararının ilanına müteakip 30 gün içerisinde
sözleşmeyi yapmayan mükellefler, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin
Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 12 inci maddesinde
belirtilen sözleşmeyi yapmış sayılacaktır.
h) Vadesinde ödenmeyen ücretler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Yasa hükümleri uygulanacaktır. Geciken ödemelerde aynı yasanın 51 inci maddesine göre
işlem yapılacaktır.
i) Tarifelerde bazı gruplar için hesaplama yapılmamıştır. Bunun nedeni belediyemiz sınırları
içerisinde o grup kriterlerine uyan kişi veya işletme bulunmamasıdır. Hesaplama yapılmayan
grup kriterlerine uyan kişi veya işletmenin tarife konusu hizmetten yararlanmaya başlaması 
T.C. BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
20
halinde hesaplama Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz ekinde yer
alan standartlara göre ilgili olduğu gruba isabet eden atık miktarı hesaplanarak
terifelendirilecektir.
19. BAŞKANLIK OLURU
İşbu rapor, Bandırma Belediye Başkanlığı’nın 14.10.2016 tarih ve 65836845.(01.07.64)
sayılı OLUR’u ile görevlendirilen 10 kişiden oluşan komisyonca hazırlanmıştır.
20. VATANDAŞIN BİLGİLENDİRİLMESİ
Vatandaşın bilgilendirilmesi için, bu düzenlemeler sırasında halka ve ilgili kuruluşlara
tarifelerin hesaplandığı yöntem ve karşılanması gereken maliyetler konusunda sağlam ve
gerçekçi bilgiler verilmesi önerilmekte olup, Belediyemizin internet sitesi ve panolarında
yayınlanmalıdır.
İş bu “2017 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu” 19. Maddede belirtilen komisyonca
hazırlanarak Belediye Başkanlığı’na arz olunur. (28.10.2016)
Komisyon Üyeleri
Komisyon Başkanı