Bandırma Belediyesi 2018 Hesapları Sayıştay Denetiminden Geçemedi

Sayıştay  Bandırma Belediyesi 2018 Mali Yıl Hesapları denetim raporunda eksiklikler ve hatalar tespit etti.  Bandırma Belediyesi hesaplarını denetleyen Sayıştay 2018 bütçe yılı hesaplarında satılan mülklerin kayıt bedeli ve satış bedelleri arasındaki  farkların gelir olarak kaydedilmediği yönünde olmak üzere çok sayıda konu başlığında çok sayıda maddede usülsüzlükler ve maddi hatalar tespit etti.

Bandırma Belediye Meclisinde oy çokluğuyla kabul edilen bütçeyle ilgili Sayıştay'ın denetim raporunda ki  ilgi çekici detaylar arasında  Asgari Ücret Destek Tutarlarının Hazineye Gönderilmemesi yer alırken Kurum tarafından yüklenicilere yapılan hakediş ödemelerinden kesilen asgari ücret  destek tutarlarının, genel bütçeye gelir kaydedilmesini sağlamak üzere İlçe Mal Müdürlüğü  hesabına aktarılmadığının  tespit edilmesi yer alırken  Bu durumun mevcudiyeti, Kurum mali tablolarında 333-Emanetler Hesabının

749.132,41 TL fazla gözükmesine sebep olmaktadır. ibaresi yer alırken  Bandırma Belediyesinin konuyla ilgili  cevabında; “Belediyemizde hizmet alımı çerçevesinde ihale edilerek işçi çalıştırılmasına dayalı işlerde işverenlerin hakedişlerinden kesilen ve emanet hesaplarımızda yer alan tutarlar, ilgili genelge çerçevesinde SGK ve İlçe Mal Müdürlüğü ile irtibat kurularak hesaplarına aktarılması sağlanacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi tarafından verilen cevapta bulgu konusu hususa iştirak edilip  Belediye tarafından yüklenicilere yapılan hakediş ödemelerinden kesilen asgari ücret destek tutarlarının, genel bütçeye gelir kaydedilmesini sağlamak üzere İlçe Mal Müdürlüğü hesabına aktarılacağı ifade edilmiştir. Bununla beraber gelecek yıllara dönük olarak öngörülen bu eylemler tarafımızca görüş verilen mali tablolardaki hatayı ortadan kaldırmayacağından, 2018 yılı Bilançosunun bulguda konu edilen hesap itibariyle hatalı bilgi sunuyor olduğu yönündeki değerlendirmemiz devam etmektedir.denilmiştir. 

Raporda BULGU 8 başlığında : Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında İzlenen ve Geçici Kabulleri Yapılan İşlerin İlgili Varlık Hesaplarına Aktarılmaması 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında kayıtlı olan tutarlardan geçici kabulü  yapılanların ilgili varlık hesabına aktarılmadığı görülmüştür  Yapılan incelemelerde, ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilen 42.213.928,52 TL’lik  tutarın ilgili duran varlık hesaplarına aktarılmadığı tespit edilmiştir.

Tablo 6:Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı A) Geçici Mizan Borç Kalanı Tutarı 48.017.636,79 TL  B) Devam Eden Yatırımların Tutarı 5.803.708,27 TL  C) Fark 42.213.928,52 TL  Tamamlanan yatırımların ilgili varlık hesaplarına alınmaması sonucu bilançoda  Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 42.213.928,52 TL tutarında fazla, ilgili maddi duran varlık  hesapları ise bu tutar kadar eksik görünmektedir.

Kamu idaresi olarak Bandırma Belediyesinin cevabında; “Yapılan yatırımlar tamamlanıp geçici kabulü yapıldığında ilgili müdürlüğe gerekli hesap aktarımlarının yapılması için bildirilecektir.“ denilmektedir. Sonuç olarak kamu idaresi tarafından verilen cevapta bulgu konusu hususa iştirak edilip  yapılan yatırımların geçici kabulü yapıldığında ilgili varlık hesaplarına aktarımların yapılacağı  ifade edilmiştir.  Bununla beraber gelecek yıllara dönük olarak öngörülen bu eylemler tarafımızca görüş  verilen mali tablolardaki hatayı ortadan kaldırmayacağından, 2018 yılı Bilançosunun bulguda  konu edilen hesaplar itibariyle hatalı bilgi sunuyor olduğu yönündeki değerlendirmemiz devam etmektedir.

BULGU 1: Kasa Hesabının Kullanılmaması Kasa işlemleri ile ilgili muhasebe işlemlerinin incelenmesi neticesinde günlük kasa tahsilat toplamlarının 100-Kasa Hesabı yerine 102-Bankalar Hesabına kaydedildiği tespit

edilmiştir.  Kamu idaresi cevabında; “2019 yılından itibaren muhasebe kayıtlarımızda günlük kasa  tahsilatları toplamı 100-Kasa Hesabında gösterilmektedir.” denilmiştir. Sonuç olarak kamu idaresi tarafından verilen cevapta bulgu konusu hususa iştirak edilip

100-Kasa Hesabının 2019 yılı itibarıyla Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun bir şekilde kullanılacağı belirtilmiştir.  Bununla beraber muhasebe birimi vezneleri aracılığı ile tahsil edilen paraların 100-Kasa

Hesabına kaydedilmesi gerekirken 102-Bankalar Hesabına direkt kaydedilmesinin Mahalli  İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne aykırılık teşkil ettiği yönündeki değerlendirmemiz devam etmektedir. Muhasebe verileri üzerinde yapılan incelemede; faaliyet dönemi içinde toplam 1.294.135,04 TL mevduat faiz geliri elde edildiği ancak bu gelire ilişkin %15 gelir vergisi stopajı düşülerek 1.100.014,78 TL net tutar üzerinden muhasebeleştirildiği görülmüştür.

Buna göre, tahakkuk eden faiz gelirlerinin stopaj kesintisi yapılmadan brüt tutarüzerinden 600.05.01.09.03 Gelirler Hesabında, buna ilişkin olarak stopaj yapılan vergi ve benzeri giderlerin de 630.03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler Hesabında

muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Mevduat faizlerinin net tutar olarak kaydedilmesi şeklinde yapılan hatalı  muhasebeleştirme dolayısıyla 2018 yılı Faaliyet Sonuçları Tablosunda 600.05.01.09.03 kodunda izlenen mevduat faizleri ve 630.03.04.03.01 kodunda izlenen vergi ödemeleri ve benzeri giderler 194.120.26 TL eksik tutarla gösterilmektedir.  Kamu idaresi cevabında; “Mevduat faizlerinin tahakkuklaştırılmasında belirtilen usul  ve esaslara uyulacak. Stopaj ve diğer kesinti giderleri bu usule göre kayıt yapılarak takip

edilecektir.” denilmektedir  Sonuç olarak kamu idaresi tarafından verilen cevapta bulgu konusu hususa iştirak edilip  tahakkuk eden vadeli mevduat faizinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne  uygun bir şekilde muhasebeleştirileceği belirtilmiştir.

Bununla beraber gelecek yıllara dönük olarak öngörülen bu eylemler tarafımızca görüş  verilen mali tablolardaki hatayı ortadan kaldırmayacağından, 2018 yılı Faaliyet Sonuçları Tablosunun bulguda konu edilen hesaplar itibariyle hatalı bilgi sunuyor olduğu yönündeki değerlendirmemiz devam etmektedir.

BULGU 3: Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının Gerçeği  Yansıtmaması  : Bandırma Belediyesi 2018 yılı kesin mizan kayıtlarının incelenmesi neticesinde, İller

Bankası Anonim Şirketi sermayesine iştirak edilen tutarların takip edildiği 240-Mali

Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı ile mevcut ortaklık payı tutarlarının uyuşmadığı tespit edilmiştir.İller Bankası Belediye Bilgi ve Veri Bankası sisteminden alınan ve Bandırma

Belediyesinin sermaye iştiraklerini gösteren dokümanlar incelendiğinde; Bandırma Belediyesitarafından 01.01.2007-31.12.2018 tarihleri arasında İller Bankası sermayesine iştirak edilen toplam tutarın 9.294.248,82 TL olduğu ancak Bandırma Belediyesine ait yıl sonu mali tablolarda 240-Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı bakiyesinin 4.634.447,51 TL olduğu anlaşılmaktadır.  Sonuç olarak, Bandırma Belediyesi tarafından İller Bankasının sermayesine iştirak edilen tutarların tamamının 240-Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında izlenmemesi neticesinde bilançoda toplam 4.659.801,31 TL’lik hataya sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemiz kayıtları geçmişe dönük olarak incelendiğinde ‘ortaklık payı’ kesintisi İller Bankası hissemizden en son 2011 yılı Temmuz ayında kesilmiş ve muhasebe kayıtlarımıza işlendiği görülmüş olup bu tarihten sonra hiçbir kesinti yapılmamıştır. Kesinti yapılmadığı için 240-Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına kayıt yapılmamıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi cevabında ortaklık payı kesintisinin İller Bankası hissesinden en son 2011 yılı Temmuz ayında kesilmiş olduğunu belirtilmiş ise de; İller Bankası Belediye Bilgi ve Veri Bankası sisteminden alınan ve Bandırma Belediyesinin sermaye

iştiraklerini gösteren dokümanlar incelendiğinde, Bandırma Belediyesi tarafından 01.01.2007-31.12.2018 tarihleri arasında İller Bankası sermayesine iştirak edilen toplam tutarın 9.294.248,82 TL olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla kamu idaresi cevabı bulgu konusunu

karşılamamaktadır.

Sayıştay raporla ilgili olarak alınan savunmalara rağmen "2018 yılı Bilançosunun bulguda konu edilen hesap itibariyle hatalı bilgi sunuyor olduğu yönündeki değerlendirmemiz devam etmektedir." şeklinde görüş bildirirken  2018 Yılı bütçe döneminde Sayıştay raporunda 16 adet konu başlığında hata ve yanlışlıklarla ilgili ayrıntılı detaylar için: 

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU  https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/62643830/files/raporlar/kid/2018/Belediyeler/BALIKES%C4%B0R%20BANDIRMA%20BELED%C4%B0YES%C4%B0.pdf

08-02-2020/BANDIRMA GERÇEK HABER MERKEZİ