BTO'dan Olağan Genel Kurul Seçim Süreci Açıklaması

BTO 10-10-2022 tarihinde yapılacak olağan genel kurul için seçim esas ve usullerine yönelik açıklamada bulundu

ODAMIZ ORGAN SEÇİMLERİ AŞAĞIDA YAZILI ESAS VE USULLERE GÖRE YAPILACAKTIR.
1- Seçim Sandık Kurulu, İlçe Seçim Kurulu Başkanınca belirlenir. Her sandık başında ilçe seçim kurulu başkanlığınca
görevlendirilmiş bir başkan, iki üye bulunacaktır.
2- SEÇİM
a. Bandırma Ticaret Odası Meslek komiteleri ve Oda Meclisi Seçimleri 10.10.2022 Pazartesi günü Bandırma Ticaret
Odası hizmet binasında yapılacak olup, oylar 09.00 - 17.00 saatleri arasında kullanılacaktır.
b. Meslek komitesi başkan ve yardımcı seçimi ile meclis başkanı, yardımcısı ve katip üye seçimleri 14.10.2022 Cuma
günü 13.00 – 14.30 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy Caddesi NO: 29 adresindeki Bandırma Ticaret Odası hizmet
binasında yapılacaktır.
c. Oda Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu üyeleri, Disiplin Kurulu ve TOBB Birlik Genel Kurulu Delegeleri,
seçimleri 14.10.2022 Cuma günü Mehmet Akif Ersoy Caddesi NO: 29 adresindeki Bandırma Ticaret Odası hizmet
binasında 15.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.
3- LİSTELERİN ASILMASI
Seçme ve Seçilebilme hakkına haiz üyelere ait listeler, 21.09.2022 Çarşamba günü saat 09.00' dan itibaren Oda
binasında askıya çıkarılacak, 23.09.2022 Cuma günü saat 17.00' de askıdan indirilecektir. Listelerin İlçe Seçim Kurulu
Başkanlığı'na teslim edildiği 16 Eylül 2022 tarihinden itibaren listelerin askıdan indirileceği ana kadar (23.09.2022 -
Cuma) kanunun 10 uncu ve 32 nci maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmiş olanlar yeniden meslek
grubu ve seçmen listelerine dahil edilerek İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na bildirilen seçmen listelerine dahil
edilecektir.
4- LİSTELERE İTİRAZ SÜRESİ
Listelere yapılacak itirazların, listelerin askıda bulunduğu süreler içinde Bandırma İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na
yazılı olarak yapılması ve ikametgah gösterilmesi gerekmektedir.
Bandırma İlçe Seçim Kurulu’nun verdiği karara karşı İl Seçim Kurulu nezdinde 29-30 Eylül – 1 Ekim 2022 tarihlerinde
itiraz yapılabilecektir. İl Seçim Kurulu’nun bu konuda vereceği karar kesindir.
5- OY KULLANMA
a. Seçim, gizli oy, açık sayım esaslarına göre yapılacaktır.
b. Her grup için ayrı zarflarda oy kullanılır. Grup sayısı kadar zarf hazırlanır ve zarflara ilçe seçim kurulu tarafından
mühür vurulur.
c. Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulunun mührü bulunan ve oy
verme sırasında seçim sandık kurulu başkanı tarafından her meslek grubu için ayrı ayrı verilecek zarflara konulması
suretiyle kullanılır.
d. Tüzel kişiler meslek komitesi ile meclis üyeliğine tüzel kişi olarak seçilirler. Bu nedenle oy pusulalarında meslek
komitesi ve meclis üyeliği için tüzel kişinin sadece unvanının yazılı olması zorunludur.
e. Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişileri, Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 18 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği;
Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı
işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış seçim yetki
belgesinin veya sicil tasdiknamesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen sicil tasdiknamesinin bir
fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret sicil müdürlüklerince organ seçimlerinin
başladığı tarihten önceki doksan gün de dâhil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim
amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez.
f. Meslek komitesi-meclis üyeliği seçimlerinde listelerde tespit edilen adaylar arasında eşit sayıda oy almış olanlar
bulunduğu takdirde seçim sandık kurulu önünde seçim sandık kurulu başkanı tarafından kura çekilerek sıralama
yapılır.
g. Oda yönetim kurulu başkanlığı seçiminde oyların eşit çıkması halinde en çok oy alan iki aday arasında, aynı usulle
ikinci tur seçimi yapılır. İkinci turda da oyların eşit çıkması halinde ise kura usulüne başvurulur.
h. Oy verme işlemleri, toplantı yeter sayısı aranmaksızın gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. Belirlenen
seçim süresi sona erdiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler de oylarını kullanırlar.
Seçmen listelerinde adı yazılı olmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin oda veya resmi kuruluşça
verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. 

SEÇİM TAKVİMİ 

10 Ekim 2022 PAZARTESİ
2022/223 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
16 EYLÜL 2022 CUMA : ( seçim tarihinden en az 20 gün önce )
Seçmen Listelerinin İlçe Seçim Kuruluna verilmesi ( 3 nüsha)
20 EYLÜL 2022 SALI : (İlçe Seçim Kurulu başkanı listeleri en geç beş gün içinde incelettirir. )
İlçe Seçim Kurulu tarafından incelenen listelerin alınması (en geç 5 gün)
21-22-23 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA-PERŞEMBE-CUMA : (Onaylanan listeler 3 tam iş günü ilan edilir)
Seçmen Listelerin ( seçme ve seçilme ) 3 tam iş günü ilanı
26-27 EYLÜL 2022 PAZARTESİ-SALI : (İlçe seçim kurulu tarafından 2 gün incelenerek karara bağlanması)
Seçmen Listelerine yapılan itirazın İlçe Seçim Kurulu tarafından incelenmesi (2 gün)
28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA :
İlçe Seçim Kurulu Hâkimliğince İtiraz üzerine verilen kararın itiraz edene tebliği
29-30 EYLÜL – 1 EKİM 2022 -PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ :
İl Seçim Kurulu nezdinde itiraz (3 gün)
2-3-4 EKİM 2022 PAZAR-PAZARTESİ-SALI :
İl Seçim Kurulunun incelemesi ve kararı (3 gün)
5-6-7 EKİM ÇARŞAMBA-PERŞEMBE-CUMA : (Bu listelere ekleme yapılmaz)
Kesin Sonuçların ( 3 tam iş günü ) ilanı
10 EKİM 2022 PAZARTESİ : 09:00 – 17:00
a) Meslek komitesi Asil ve Yedek Üye seçimi
b) Meclis Asil ve Yedek Üye Seçimi
11 EKİM 2022 SALI :
a) Geçici Seçim Sonuçlarının ilanı ( 1 tam iş gün)
b) İlçe Seçim Kurulu’na itiraz ve incelenmesi ( 1 gün-Aynı Gün)
12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA :
a) İlçe Seçim Kurulu’nun İtiraz üzerine verdiği kararın ilanı ( 1 tam iş günü)
b) İl Seçim Kurulu’na itiraz (1 gün ) (ilçenin ilan süresi içinde)
c) Meslek Komitesi ve Meclis asil ve Yedek Üye seçimlerinin kesinleşmesi
13 EKİM 2022 PERŞEMBE :
Tüzel kişilerin yetkili temsilcisinin isminin bildirilmesi
14 EKİM 2022 CUMA : 13:00 – 14:30
a) Meslek Komitesi Başkanı ve Yardımcısının Seçilmesi
b) Meclis Başkanı ile Başkan Yrd. Ve Katip Üye Seçimi
14 EKİM 2022 CUMA : 15:00-17:00
a) Oda Yönetim Kurulu Başkanı seçimi
b) Oda Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi
c) Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin seçimi
d) Birlik Genel Kurul Asil ve Yedek Üyeleri seçimi
17 EKİM 2022 PAZARTESİ :
a) Seçim sonuçlarının ilanı ( 1 tam iş günü)
b) Sonuçlara İlçe Seçim Kurulu’na itiraz ve sonuçlandırılması (aynı gün)
18 EKİM 2022 SALI :
a) İlçe Seçim Kurulu’nun itiraz üzerine verdiği kararın ilanı ( 1 tam iş günü)
b) İl Seçim Kurulu’na itiraz (aynı gün)
19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA :
a) İl Seçim Kurulu’nun itirazı incelemesi ve kesin kararı ( 1 gün içinde)
b) Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ve Sayman Üye Seçimi (16:00 – 17:00)
c) Disiplin Kurulu Başkanı ve Yrd. Seçimi (14.00-15:00)

08-09-2022/ BTO