Emeklilerin Birleşik Ortak Sendikası'na Doğru. Basın Açıklaması

Emeklilerin Birleşik Ortak Sendikası'na Doğru İlk Adım..

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA ve KAMUOYUNA EMEKLİLERE ÇAĞRIMIZDIR! 
Bizler dünün çalışanı bugünün emeklileri olarak; ülke nin dört bir yanında çeşitli alan ve sektörlerde devletin belirlediği koşullarda çalıştık ve emekli olduk. Çalışırken hukuki statüsünü devletin belirlediği emeklilik koşullarını yerine getirdik.Ödediğimiz primlerin karşılığı olarak geçinebileceğimiz kadar aylık, ihtiyacımız kadar erişilebilir-güvenli-ücretsiz sağlık hizmeti hakkı kazandık. 
Geçtiğimiz yirmi iki yıl içinde ve daha öncesine dayalı olarak ülkenin ekonomik-sosyal yapısında yapılan değişim-dönüşüm yeniden yapılandırma, özelleştirmeler sonucu kazanılmış haklarımızı kaybettik. İhtiyacımız olan sağlık hizmeti için on dört kalemde ödeme yapıyoruz. Emekli aylığı artışlarının on bir yıldır enflasyon oranına bağlanması, milli gelirden ve ülkenin büyüme hızından pay verilmemesi, emekli aylığının güncellenmemesi bizleri yoksullaştırdı. Sürekli azaltılan, alım gücü düşürülen emekli aylığıyla zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılayamaz olduk. Aynı prim-gün çalışmış işçilerin emekli aylık ve ikramiye hesabını iki bin öncesi iki bin sonrası ve iki bin sekiz sonrası diye ayırarak dünyada benzeri olmayan eşitsizliğe imza attılar. Adını intibak koydukları bu haksız hukuksuz uygulama emekliler arasında eşitsizliğe, ayrımcılığa neden oldu. Kazandığımız emeklilik hakkımızı; hukuk geriye doğru işletildiği için kullanamaz olduk, yaşa takıldık. Dul ve yetim aylığı bağlama oranını düşürdüler, tercihli hale getirip emekli hakkı sahibi olmayı engellediler. Kadınların yaşlılıkta daha güvencesiz olmalarının önünü açtılar. Dayanışmayı, devlete güveni besleyen kuşaklararası dayanışmayı yok ettiler. 
İçtiğimiz her yudumda, bastığımız her düğmede dolaylı vergi ödüyoruz. Aylığın %42 si vergiye gidiyor. KDV-ÖTV %52 diğer vergiler %48 dir. OECD ülkelerinde dolaylı vergi oranı %35 iken Türkiye'de % 65.tir Emeklilerin-yaşlıların iş gücüne katılma oranı %12dir.Günümüzde emeklilerin-yaşlıların %53 ü çalışıyor ve %92 si kayıt dışı ve en düşük ücret alan kesimin içinde. Altı milyona yakın hanede en az bir emekli- yaşlı birey vardır. Emeklinin yaşlının sorunu toplumun sorunudur. Devletin toplumsal taahhütlerinden vazgeçerek emeklilerin kazanılmış haklarını "Sosyal Güvenlik Reformu" adı altında yok etmesi sonucu emekliler yoksullaşmıştır.
Bugün var olan bütün değer ve hizmetleri beyni ve bedeniyle çalışarak var eden biz emekliler, toplumsal yaşamın önemli bir parçasıyız. Biriktirdiğimiz bilgi beceri deneyimleri gelecek kuşaklara taşıyan, geleceğin yaratılmasına hizmet eden insanlarız. Bu gerçeklerden hareketle bütçede yok sayılmayı açlık sınırının altında ,aylıkla bize dayatılan yoksulluğu, ayrımcılığı eşitsizliği hak etmiyoruz! 
Biz aşağıda imzası bulunan emekli sendikaları, platformları olarak; 
bütün emekli sendikalarına, emekli platformlarına, sosyal medya üzerinden örgütlenen emekli platformlarına, emekli derneklerine ve tüm emeklilerimize çağrımızdır:
Dün ve bugün uygulanan ekonomik sosyal politikaların haklarımızı yok ederek bizi yoksullaştırmasına, ekonomik sosyal kültürel yaşamın dışına atmasına karşı mücadelemizi, örgütlülüğümüzü daha güçlü kılarak sürdürmeliyiz. Bizleri görmezden gelen, sorunlarımızı çözmeyen, erteleyen siyasilere sesimizi duyurmak, sorumluluklarını, görevlerini hatırlatmak ve taleplerimizi toplu sözleşme masasında konuşmak için: Ulusal ve uluslararası yasalarda var olan iç hukukta uygulamaları ve yargı kararları bulunan sendika hakkımızı beraber kullanarak mücadelemizi birlikte yürütmeye davet ediyoruz! Mücadelemiz insanca yaşam mücadelesidir .Toplumun ihtiyaçlarına uygun ve toplumun bütününü kapsayacak sosyal devlet olmanın ön koşulu olan yaşlılığın güvencesi olacak bir emeklilik sistemini yaşama geçirmenin yolunu açmak zorundayız. Bağımsız bir emekli sınıf ve kitle sendikasını yaşam alanlarımızda örgütleyerek güçlü bir yeni  sendikal yapıyla, topluma yüzümüzü dönerek yaşam içerisinde yaşamımızı zorlaştıran ,bizi yok sayan her türlü uygulamalara karşı durarak  yaşamımızı kolaylaştırabiliriz.Sesimize ses verin.Gücümüze güç katın .
Geleceği Birlikte Kuralım . Yaşasın Emeklilerin Birleşik Ortak Sendika Mücadelesi .
TÜRKİYE BAĞIMSIZ EMEKLİLER PLATFORMU 
TÜM EMEKLİLER SENDİKASI
EMEKLİLER DAYANIŞMA SENDİKASI

14-03-2022/ İZZET KUVANLIKLI