İnfaz Paketi TBMM'de Kabul Edildi.

25 MADDE DAHA KABUL EDİLDİ.

TBMM’de kabul edildi! İnfaz paketinden kimler yararlanamayacak?
Kamuoyunda çok tartışılan ve koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde cezaevleri için düzenleme öngören infaz düzenlemesinin ikinci bölümü TBMM'de kabul edildi.TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin ikinci bölümünde yer alan 25 maddesi daha kabul edildi. Bu yeni düzenlemeye göre Basın İlan Kurumunda ilan hakkı olmayan gazeteler cezaevlerine alınmayacak. Yine koşullu salıverilmekten faydalanmak için mahkumların cezaevlerinde iyi halli olması gerekecek.

MUHALEFET TEPKİLERİ İNFAZ PAKETİNE TEPKİ GÖSTERDİ

TBMM Genel Kurulunda, AKP ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ikinci bölümünde yer alan 25 madde daha kabul edildi. İnfaz paketine muhalefet partileri tepki gösterdi.

Buna göre, Koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılacak.

Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.

0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için denetimli serbestlik süresi 4 yıl olacak.

Ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlüler de denetimli serbestlikten yararlanacak.

Denetimli serbestlik kapsamında hükümlünün takibi, rızası alınarak kendisine ait elektronik cihazlarla da yapılabilecek.

Buna göre, koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkumun kurumdaki infaz süresini iyi halli olarak geçirmesi gerekecek.

Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, idare ve gözlem kurulu tarafından iyi halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç altı ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul edilmeyecek.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar 30 yılını, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar 24 yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

Toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerden maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesinde infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

‘Toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar hakkında yapılacak açık ceza infaz kurumuna ayırmaya, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına ve koşullu salıverilmeye ilişkin değerlendirmelerde idare ve gözlem kuruluna Cumhuriyet başsavcısı veya belirleyeceği bir Cumhuriyet savcısı başkanlık edecek.

TUTUKLULAR İSTENİRSE CEZAEVİNDEN ALINABİLECEK
Terör ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak alınan bilgilerin doğruluğunun araştırılması bakımından zorunlu görülen hallerde, hükümlü veya tutuklular, rızaları alınmak koşuluyla ilgili makamın ve Cumhuriyet başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimi kararı ile geçici sürelerle ceza infaz kurumundan alınabilecek.

Bakıma muhtaç ve dışarıda korumasına bırakılacak kimsesi bulunmayan sıfır-altı yaş grubundaki çocuklar, tutuklu annenin yanında barınabilecek.

Ana, baba, eş, kardeş, çocuk, eşin anne veya babasından birinin yaşamsal tehlike oluşturacak hastalığı hallerinde tutukluya bir defaya mahsus olmak üzere verilen izin, asgari bir ay arayla toplam iki defaya çıkarılacak.

DENETİMLİ SERBESTLİKTEN FAYDALANMA SÜRESİ 1 YILDAN 3 YILA ÇIKACAK
Denetimli serbestlikten yararlanma süresi 1 yıldan 3 yıla çıkacak. 30 Mart 2020’ye kadar işlenen suçlar bakımından kasten öldürme; üst soya, alt soya, eşe veya kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve sonucu nedeniyle ağırlaşmış yaralama, işkence, eziyet suçu ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar kapsam dışı kalacak.

Söz konusu tarihe kadar işlenen suçlardan, istisna sayılan suçlar hariç, 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için bu süre, 2 yıldan 4 yıla yükseltilecek.

DEĞİŞİKLİKLER 1 OCAK 2021’DE UYGULANMAYA BAŞLANACAK
Denetimli serbestlik için iyi halin saptanmasına yönelik değişiklikler, 1 Ocak 2021’de uygulanmaya başlayacak.

Hükümlünün denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurma süresi, Covid-19 nedeniyle 5 gün yerine, 1 Ocak 2021 tarihine kadar 25 gün olarak uygulanacak.

Teklifin ilk halinde “1 Eylül 2020” olan bu tarihler, önergeyle değiştirildi.

Ayrıca Covid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve diğer denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılacak.

Canavarca hisle yaralama kapsam dışı

Teklifin 48. maddesinde yapılan değişiklikle, "sonuçları itibariyle ağırlaşmış yaralama" kapsamına giren, yüzün veya vücudun bütünlüğünü bozmaya dönük yüze kezzap atma gibi "canavarca his"le işlenen suçlarda infazın ½ oranında uygulanmasından vazgeçildi ve mevcut düzenlemedeki üçte iki oranı korundu.

Bir yıllık denetimli serbestlik uygulamasına devam

Yasa teklifinin 46. maddesinde yapılan değişiklikle, mevcut yasadaki 1 yıllık maktu denetimli serbestlik uygulaması hüküm korundu. Teklifin ilk halinde kamuoyunda "cezasızlık algısı"nın ortadan kaldırılması için uygulanacak "oransal" denetimli serbestlik sistemi getirilerek 1 ay ceza alanın bile hapis yatmasının yolu açılıyordu. Muhalefet ve kamuoyundan gelen tepkiler üzerine oransabu düzenlemeden vazgeçilerek, 18 ay ve altında ceza alanların cezaevine girmesi engellenmiş oldu.

Cezaevine alınacak gazeteler için "BİK'ten ilan alma koşulu esnetildi

Yasa teklifinde Basın İlan Kurumu'ndan (BİK) resmi ilan ve reklam almayan gazetelerin cezaevlerine alınamayacağına ilişkin düzenlemede kısmi değişikliğe gidildi. Muhalefet , bu düzenlemenin iktidara muhalif gazeteler Cumhuriyet, Birgün, Evrensel, Yeniçağ gibi gazetelerin Basın İlan Kurumu'ndan reklam almalarının yasaklanarak, cezaevine alınmalarını engelleme girişimi olduunu belirterek itiraz etti. Bunun üzerine, BİK'den resmi ilan alma koşulu korunmasına karşın, aynı maddeye "Ancak ilan ve reklamın geçici süreyle kesilmesi hali, bu hükmün dışındadır" cümlesi eklenerek, yasak kapsamı esnetildi.

İyi halde yeni düzenleme

Teklifteki "iyi halin belirlenmesi" koşulları arasından "Gerektiğinde hükümlünün ceza infaz kurumuna girmeden önceki yaşamına ilişkin belgeler de istenebilir" koşulu kaldırıldı.

13-04-2020