Ramazan Narin'den Kent Konseyi İtirazı Basın Açıklamasıdır

BASIN AÇIKLAMASIDIR___________ 15.08.2015
27.07.2015 Günü gerçekleşen Bandırma Kent Konseyi Genel Kurulu ve seçimleri, öncelikle hukuka ve Konseyin kendi iç yönerge ve tüzüğüne ve genelgelerine, yasalara aykırı, usulden ve esastan iptale muhtaçtır. İzahtan vareste işbu genel kurul ve seçimleri Bandırmaya yakışmamıştır.
Basın açıklamama konu BANDIRMA KENT KONSEYİ Seçimlerinin iptali talebim, aşağıdaki İPTAL Yetkisi olan kurumlara aynı mahiyetteki dilekçelerimle gönderilmiş olup, 25 Ağustos tarihine kadar bu birimlerden İPTAL Kararı çıkmaz ise, tarafımdan İdare Mahkemesine İPTAL Davası, ayrıca açılacaktır.  
                                                                                                                                      Ramazan NARİN
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA                                             Ankara
VALİLİK MAKAMINA                                                 Balıkesir
KAYMAKAMLIK MAKAMINA                                   Bandırma
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE  BAŞKANLIĞINA               Balıkesir
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA                   Bandırma
…………………………………………………………………………
Konusu :  27.07.2015 Günü gerçekleşen, Bandırma Kent Konseyi Seçimleri İPTAL edilmelidir.
MUTERİZ TALEPÇİ :  Ramazan NARİN  ‘TC NO: xxxxxxxxxxx’   (İlgi seçimlerde, Başkan Adayı…)
ADRES : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  10200-BANDIRMA

                                                                    AÇIKLAMALARIM ; 
27.07.2015 Günü Barış Manço Kültür Merkezinde gerçekleşen, Bandırma Kent Konseyi Genel Kurulu ve seçimlerine, BAŞKAN ADAYI olarak katıldım.
Seçim sonuçları ; Başkan Şerafettin ENGÜDAR, 102 oy kullanılan seçimde 77 oy. Yürütme Kurulu : 1- Zafer Yılmaz 75 oy, 2- Gökhan Orhan 69 oy, 3- Gürbüz Gözcüler 65 oy, 4- Necdet Mancılık 59 oy, 5- Şerafettin Çıkar 52 oy, 6- Gökhan Yankol 50 oy… 
Seçim sonucunda ; Divan Heyeti;  tutanaklarını yönetime teslim edeceği yerde, İSTENİLDİĞİNDEN yanlış olarak Belediye Başkanlığına teslim etmiş… Belediye de, kendi personeli Serpil ŞAHİN’i Kent Konseyinin sekretaryasını yürütmekle görevlendirilmiş olduğundan, erken itirazım için gerekli olan divan tutanaklarına ulaşamadım. Çünkü ;  sekretarya, DİVAN TUTANAKLARI TALEBİME İLİŞKİN benden dilekçe aldı ve sözde imza eksikleri olan (divanın imza eksikliği olamaz) tutanakları, yönetimin kararı veçhile, posta ile verebileceğini söyledi ve vermedi ! Bu yüzden, divan tutanaklarını sunamıyorum. 
*KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. Genel Kurulda, Bakanlık temsilcisi/gözlemcisi ve hükümet komiseri yoktu ?
                      GENEL KURULUN, O GÜN VE O ŞARTLARDA YAPILIP-YAPILAMAYACAĞI...
1-    Kent konseyi başkanı MADDE 11/A – (Ek:RG-6/6/2009-27250) (1) Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.
Önceki sayın başkan A. Levent ÇOŞKUN,  2 yıl dolmadan, daha birinci yılındaki ilk genel kurulunu,  kongresini neden yaptı ve nasıl seçimli yaptı ? Bu kongrenin seçimli olabilmesi için, sayın başkanın İSTİFA ETMİŞ olması gerekirdi. Seçimli genel kurulun, şartları ortada yoktu ! 
2-    Genel Kurul Delegasyonun tespiti için yönetim çalışma yapmış ise de, sağlıklı bir çalışma yapılamadığından, gerçek delegasyon KENT Konseyi üyeleri, tam belirlenmedi.
3-    Yönetmeliğe göre ; Belediyeye bağlı muhtar sayısı YÜKSEKTİ. Büyükşehir olunduktan sonra 54 Mahalle muhtarımız vardı.  Yönetmelik ; 8 (ç) Md ; Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,…..DELEGE olur dediği halde, bu çalışma ve tespit Belediye Başkanlığı tarafından Muhtarlar üzerinde yapılmadı ve muhtarların oy kullanması, zımnen engellendi. Kent Konseyi ve Belediyenin muhaberesi incelendiğinde bu işleme ilişkin yazışma görülecektir.
4-    GENEL KURUL İLANI yok ! Gazetelerde böyle bir ilan yayınlanmadı. Oysa bu kongrenin halka da duyurulması ve halkın da, ilgi ve katkısı sağlanmalıydı.  Kongre gündeminin DELEGASYONA DAHİL üyelere bildirimi, yönetmeliğe göre 15 gün önceden yapılmak zorundaydı. YAPILMADI ! Genel kurul gündemi de, delegasyona tebliğ edilmedi veya gereği gibi kimseye ulaştırılmadı.   
5-    Divan Başkanı HALİT SEZGİN, Divan üyeleri GÖKSEL KARLAHAN ve Varol MEMİŞLER... Yönetim (eski başkan) tarafından teklif edilip oylandı ve seçildi ise de, Divan Başkanlığı için genel kurulun teklif sunmasına aday belirlemesine imkan sağlanmalıydı, SAĞLANMADI !  Usulsüzdür.
6-    GENEL KURULU GÜNDEMİ, eksikliklerle doluydu. GÜNDEM genel kurula sunulup, gündemden çıkarılması veya eklenmesi konularında, oylama yapılmadı ? Örneğin ; Gündemde, yönetimin FAALİYET RAPORUNUN okuması maddesi yoktu ama, gündem harici Başkan çıktı okudu. Veya gündemde, Başkan Adayları için konuşma maddesi yazılmamıştı ama, adaylar Divanın yetkisizce verdiği veya belirlediği (5 DAKİKA) ile çıkıp konuştular !  Oysa ; Gündemde olmayan hususlar görüşülemez (KK.md. 46/3).  Divan Başkanı ve heyetinin adaylara, özellikle bana 5 dakika süre verip sürekli ikaz ve müdahalelerde bulunması, yasadışı ve antidemokratik olmuştur.
7-     Ayrıca ; Genel Kurula katılan (hazirun) delege sayısı (101) 2/3 çoğunluk değildi. Bana verilen delege listesinde 193 isim vardı. Yarıyı geçti denilerek, gündeme ve seçime geçildi. DİVAN, bu konuda suç ! işledi. Çünkü Kent Konseylerinin Yönetmeliğine göre ;  madem ilk tur seçim sonuçlarında Başkanın seçilebilmesi için ÜYE TAM SAYISININ 2/3 oranı aranması gerekiyor, bu oran ve sayı, hazirun da da aranmalıydı. Bu oran yok iken, seçim yapılması hukuksuz olmuştur. ( bana verilen delege listesinde 193 delege vardı ve bu sayının 2/3 ü = 128 yapıyordu. Genel kuruldaki katılımda, 128 rakamı yoktu. 101 veya 102 delege ile seçim yapıldı.) Seçim bu anlamda, tamamen hukuksuzdur.
8-    Ayrıca, tüzük gereği 2/3 için 2. En çok oy (22) alan aday EROL AKUN un yazılı değil de, sözlü ‘ÇEKİLDİM’ demesi ile yanlış olarak seçime son verilmiştir ? 1. En çok oy alan Şerafettin ENGÜDAR’ın oy sayısı (77) idi.  77+22 = 99’dur ? 99 Sayısı 2/3 çoğunluk olmadığı için de, sözlü çekilen 2. Adayın oy sayısını 1. En çok ay alan adaya versek dahi, ortaya çıkan rakam 2/3 çoğunluğu göstermediğine göre ;  DİVAN ın Ş. ENGÜDAR ı KAZANAN ilan etmesi, hukuka aykırıdır. Seçimli Genel Kurulun yapılmasının, yasal şartları yoktur !
DİVAN OLUŞTUKTAN SONRA ; 
1-    Kent Konseyleri genel kurullarında BAŞKAN ayrı ve tek başına, YÜRÜTME KURULU ise, delegasyon içinden isteyenlerin, aday olması ile gerçekleşir. YÜRÜTME KURULUNA aday olmak isteyenlerin, yazılı olarak divan başkanlığına müraacatları gerekirdi. Bu işlemde gerçekleşmemiştir. Divan kusurludur. Ayrıca Yürütme Kurulu üye sayısı da, TEK Rakamlı olması gerekirdi, SEÇİLEN (6) kişilik yürütme kurulu sayısı da, hukuka aykırıdır. 
MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-6/6/2009-27250) Yürütme kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen, kadın ve gençlik meclis başkanlarının da yer aldığı, en az yedi kişiden oluşur. > 6+1 başkan Yürütme hukuksuzdur…  Yasa budur.  
Aday Şerafettin ENGÜDAR ve diğer aday Erol AKUN, yasa ve yönetmelikte olmayan şekilde !, sözde kendilerine ait yönetim veya yürütme kurulu adayları ile, kendi isimlerini taşıyan önceden bastırdıkları pusulaları, seçimden önce delegasyona dağıtmışlar, oy pusulası olarak kullanmalarını istemişler, divan da bu usulsüzlüğe iştirak ederek, sahneye verdiği projeksiyon ile, 2 adayında adını ve yanlarına yürütme kurulu adaylarının isimlerini sahneye yazmışlardır. Yani iki adayda, yürütme kurulları ile birlikte, seçime usulsüz girmişlerdir. Ve pusulalarda geçen şekilde, Şerafettin ENGÜDAR ın listesi aynen kazanmıştır !
Benim, o esnada yaptığım itiraz ile ; matbu oy pusulaları yerine boş kağıt uygulamasına geçilmiş, projeksiyon ile sahneye yansıtılan  BAŞKAN+YÜRÜTME isimleri silinmiş ve düzeltilmiş ise de, 2 aday da amaçlarına ulaşmışlar ve delegasyona mesajlarını vermişlerdir. Burada benim TEK BAŞIMA, YÖNETİMSİZ gibi seçime girmem de bu yüzden, delegasyonca yanlış algılanmıştır. Uygulama ve sonuç, bu bakımdan adil değildir.  Bu usulde ve şekilde gerçekleşen seçimler, yasa ve yönetmeliklere aykırı olmakla, hukuksuzdur.  
2-    Yönetmeliğe göre ; Konseyin kurulu Meclislerinin Başkanları da (önceki dönemde Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi (2) vardır.) Yürütme Kurulu üyesidirler ve onlarında, ya bu seçimde İSTİFA etmiş olmaları gerekirdi ve tekrar Yürütme kurulu üyesi adayı olmaları gerekirdi veya otomatikman yönetime girecekseler (yönetmelikte böyle bir şey yok), Yürütme Kurulu 7+2+3 gibi diye gösterilmeleri gerekirdi, gösterilmemiştir.  Kadın Komisyonu Meclis Başkanı Jale DEDEOĞLU’nun ve Gençlik Komisyonu Meclis Başkanı Öncü Pınar BAYIR’ın, şimdiki konumları yasal tartışmalıdır.
3-    OY KULLANMA SAHTEKARLIĞI ; Oy kullanmaya yetkili delegasyon listesinde Kadın Komisyonu adına oy kullanmaya yetkili delege olarak, Birsen ÖZYILMAZ yazdığı halde, Muazzez ÖZPOLAT PALTA, hazirun cetvelinde adı ve imzası olmadığına dair yapılan itirazlara rağmen, Belediye Başkanı Dursun MİRZA’nın “tamam kullansın” demesiyle ve Belediye Başkanının talimatına uyan Divan heyeti tarafından, hazirun cetvelinde adı da olmadığı halde, Muazzez ÖZPALTA delege olmadığı halde oy kullanmıştır !. Oy kullanırken çektirdiği resimlerini de, kendi facebook sayfasında yayınlamış ve yanına da adeta meydan okurcasına, şunu yazmıştır ;   “KADIN MÜCADELESİ KAZANDI ENGELLERİ AŞTIK TEMSİL HAKKIMIZI KULLANDIK —“ Divan tutanakları incelendiğinde de görüleceği üzere, Birsen ÖZYILMAZ ın oy kullanmaya mütedair, Muazzez ÖZPOLAT PALTA’ya verilmiş bir vekaleti de yoktur. Bu oy sahteciliğinde ; Belediye Başkanı, onun talimatına uyan Divan başkanı ve heyetinin ihmali ve suçu vardır. Kongre, sadece bu nedenle dahi İPTALE MUHTAÇTIR.
Bu Kongrede ayrıca, yeni kurulacak meclislere ait yönergeler, önceden bilgi olarak delegasyona dağıtılıp bilgilendirilMEmişse de (bu da iptal nedenimdir), (3 adet) daha ek meclis kurulmuştur ki, bu meclislerin başkan ve yönetimleri nasıl oluşacaktır ? Başkanları, YÜRÜTME Kurulunda olacaklar mıdır ? Belli değildir. Genel kurulun, görmediği ve bilmediği yönergeleri kabul etmiş olması yeni kurulan 3 meclisi de hukuki yapmaz !   İş bu Genel kurul ve seçimler, hukuksuz ve  izahtan varestedir.
4-    Önceki Yönetimin ; Kent Konseyinin önceki dönemde YÖNERGESİ olmadan çalıştığını iddia etmesi ve yeniden hazırladığı, ama delegasyona 15 gün önceden sunmadığı, genel kurulu bilgilendirmediği, YENİ KENT KONSEYİ YÖNERGESİNİ oylatması da, bilinmeden oylanıp kabul edilen, YENİ BANDIRMA KENT KONSEYİ YÖNERGESİ de, hukuksuzdur. Yönergesiz çalıştığını adeta ikrar eden eski yönetim, faaliyetlerini hangi yönerge ve yönetmelik hükümlerine göre yapmıştır ? Belli değildir. Kongre, bu nedenle de iptale muhtaçtır.
5-    YÖNETMELİK ; Kent konseyi başkanı MADDE 11/A (3) ; Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır. 27.07.2015 Tarihli 1. Birleşiminde, seçim tamamlanmamıştır.
6-    Seçilen, CHP Bld Meclis üyesi, CHP B.Şehir Belediye Meclisi üyesi ve Belediye Yönetim Komisyonlarında da (İmar Komisyonu gb) görevlidir. Oysa, KENT KONSEYLERİ STK ların kurumu olup, Belediye görevlisi ve meclis üyeleri, delege olamadıklarından, Kent Konseylerinde değil BAŞKAN, Yürütme kurulu üyesi de olamazlar! Başkan seçilen Şerafettin ENGÜDAR, Mimarlar odasının delegesi diye gösterilmiştir. Bu kişinin Mimarlar Odasının temsilcisi olarak, delege olması da mümkün değildir. Çünkü yerel seçimlerden önce, onun odadan istifa etmiş olması gerekirdi veya etmiştir. Belediye meclisinin de, konseye delege vermesi yasalarda yoktur. Mimarlar Odasının ve Belediye Meclisinin bu konularda açıklama yapmasına ihtiyaç vardır ! Kongre ve Başkan hukuksuzdur.
7-    Yürütme Kuruluna seçilen GÖKHAN YANKOL için de benzeri durum mevcuttur. Gökhan YANKOL da CHP Belediye meclis üyesidir. Delegasyonda Bandırma Spor adına bulunduğu veya klübün yetkilisi olduğu iddia edilmişse de, Bandırma Spor un bu nevi bir kararı ve yetkilendirmesi Kent Konseyine sunulmamıştır. Kayıtlarda böylesi bir belge yoktur ve Bandırma Sporunda kayıtlarında da bu belge yoktur. Bu nedenle, GÖKHAN YANKOL un nasıl delege ve nasıl yürütme kurulu üyesi olduğu/olabildiği, belli değildir ! 
8-    İBRA ; Genel Kurul Gündeminde, yasal eksiklik olarak gelir-gider hakkında hiç bilgi verilmemiş ve bilanço gösterilmemiş, dolayısıyle de eski yönetim İBRA EDİLMEMİŞTİR. Kent Konseyleri, faaliyetleri bakımından bütçesiz ve Belediyeden aldığı yardımlarla yürütülüyor gibi görünse de, mevcut Belediye Başkanının 1 yılda Bandırma KENT KONSEYİNE 40.000.00 TL verdim demesi (Belediye Muhasebesinde bu miktar ne şekilde gösterilmiştir), görevi bırakan başkanın ise, Belediyeden doğru dürüst hiç yardım/para almadım, faaliyet giderlerimi cebimden harcadım  (belgelerini ortaya koymaması) demesi karşısında, İBRASIZ KONGRE  usülsüzdür. Denetimsiz, Konsey olamaz !
Önceki yönetim bastırdığı FAALİYET KİTAPÇIĞINDA  30’u aşkın maddi faaliyet vardır ve bu faaliyetler, genel kurulda tek tek slayt gösterileri ile haziruna gösterilmiştir. Gerek Belediye, gerekse de Başkan Konseyin faaliyetlerine harcadıkları paraları önce kent konseyinin bütçesine vereceklerdir. Yoksa, başkan harcadıklarını kendi şirketlerine fatura ettirmiş, belediye başkanı da belediye faaliyeti adı altında harcamışsa, yasal değildir. Bütçesiz ve geliri gideri belli olmayan ve karanlıkta bırakılan bu husus dahi kongrenin acilen iptalini gerektirir. İBRA edilmeyen yönetim hakkında da, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.
Yukarıda sunduğum nedenlerle, ilgi Bandırma Kent Konseyi Kongresinin (idari ve hukuki yönden) İPTALİ ile, gereğini… saygılarımla arz ve talep ederim.            
                                                                                                                   MUTERİZ BAŞKAN ADAYI
                                                                                                                              Ramazan NARİN