TİP Bandırma İlçe Örgütü : Yaşayan Köy Projesi İçin Önerilerimiz

YAŞAYAN KÖY ÖNERİLERİ
AKP İktidarının “ben yaptım oldu” politikalarından birisi olan Bütünşehir Uygulaması sonucu bir gece de milyonlarca köylü bir anda şehirli oldu. Uygulamanın getirdiği sorunlar bugün iyiden iyiye hissedilmektedir. Yıllar önce “Taşımalı Eğitim” kararıyla köylerde okulların kapatılmasıyla kırsal alan adeta yıkıma terk edilmişti. Büyükşehir yasasıyla bu yıkım kararının üstüne tuz biber ekildi. Bugün bir yandan ekonomik sıkıntılar, öte yandan kırsalda yaşayanların, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanda yaşadığı yoksulluklar sonucu köyler şehirlere akın etmekte, varoşlarda sağlıksız ve güvencesiz bir yaşama mahkum olmaktadır.
Bunun önüne geçmek hepimizin görevidir.
Türkiye İşçi Partisi olarak biz belediyecilik hizmetlerini, asfatl yol yapımı, yeni imar alanlarının belirlenmesi gibi ekonomik değer üzerinden görmüyoruz. Biz Belediye hizmetlerinin sosyal ve kültürel ve kırsal alanda yaşayanlar için ekonomik boyutunun daha önemli olduğunu düşünüyoruz.
Bu düşünceden hareketle yıkıma terk edilen her geçen gün viraneye dönen kırsal mahallelere yapılacak yatırımlar ve götürülecek hizmetler bizim için önceliklidir. Bu alanlara Bandırma
Belediyesinin götürmesini istediğimiz hizmetler ve projeler ana başlıklar halinde aşağıda partimizce önerilmektedir. Belediyenin bu projelerin uygulanması konusunda samimi olduğunu inandığımız anda daha detaylı bir sunum ve iş birliğine hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz.
YAŞAYAN KÖY PROJESİ İÇİN ÖNERİLERİMİZ
1. Kırsal mahallede yaşayan okul çağındaki bütün çocuklar eğitimde fırsat eşitliğinde
faydalanamamaktadır. Belediye Eğitime Destek Evi Uygulamasıyla yoksul aile
çocuklarına yönelik çalışmalar yapsa da kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar bu
hizmetten yararlanamamaktadır. Hizmetin özellikle bu kesimlerde yaşayan yoksul aile
çocuklarına ulaştırılabilmesi için okulların açık olduğu dönemde hafta sonları ücretsiz
servisle çocukların bu hizmete ulaşması sağlanmalıdır. Ya da ilk etapta merkez
köylerdeki boş okulların tadilatı yapılarak uygun uzaklıktaki köylerden öğrenciler
merkez köye getirilerek eğitime destek hizmeti yerinde verilmelidir. Bunun dışında
özellikle yaz tatillerinde köylerde ve yoksul mahallelerdeki çocuklar Kur’an Kursları
aracılığıyla Tarikatların ve cemaatlerin kucağına itilmektedir. Yaz tatillerinde çocukların
sosyal ve psikolojik gelişimlerini sağlayacak organizasyonlar planlanmalıdır.

2. Kırsal alanda yaşamını sürdürmeye çalışan özellikle küçük aile çiftçiliği yapan aile
işletmeleri büyük zorluklar yaşamaktadır. Evinde 3-5 ineği 8-10 koyunuyla yaşam
mücadelesi veren bu ailelerin üretim maliyetlerini düşürecek önlemler alınmalıdır.
Bunun için pilot bir köyde mera alanlarının iyileştirilmesi, ıslahı ve yönetimiyle bu tür
küçük aile işletmelerinin hayvan besleme maliyetleri düşürülecek karlılığı arttırılacaktır.
Bu iş için büyük bir bütçe gerekmediği gibi ilgili kurumlarla yapılacak ortak projelerle
hibe desteği alınabilecektir.
3. Yine her kırsal mahallede köyün merkezinden tutun en değerli alan olması gereken
meralar adeta birer çöplüğe dönüşmüş haldedir. Köydeki küçük-büyük bütün
hayvancılık işletmeleri hayvan gübrelerini ve diğer atıklarını bu alanlara rast gele
atmaktadır. Bunun sonucunda çevre kirliliği başta olmak üzere çevre sağlığı açısından
büyük riskler oluşmaktadır. Bir diğer olumsuzluğu ise hayvan beslemede kullanılması
gereken mera alanları çöplüğe dönüşmekte istilacı bitki türleri bu alanları
kaplamaktadır. Oysa bu sorunun çözümü hem çok kolay hem de bitkisel üretimle
uğraşanlar için büyük bir servettir. Yapılması gereken her köye kepçe ve/veya
dozerlerle uygun büyüklükte gübre depolama çukurları açılarak bitkisel üretimin
olmazsa olmazı hayvan gübresinin kaliteli olgunlaşması sağlanır. Öte yandan çevre
kirliği ve hastalık riski ortadan kaldırılacaktır.
4. İlçeye bağlı ekonomik düzeyi daha geri köylerde pilot bölgeler seçilerek tarım alet ve
ekipman parkları oluşturulmalıdır. Özellikle küçük ölçekli işletmelerin modern
ekipmanlara sahip olması hem zor hem de ekonomik olarak büyük bir israftır. Oysa
oluşturulacak balya silajı makinası, ilaçlama makinası, pnömatik mibzer vb.
ekipmanlarla doğru bir uygulama planlamasıyla üreticilere büyük destek sağlanacak
ekonomik kayıplar önlenecek belirlenecek düşük bir bedel ile ekipmanların
amortismanları sağlanabilecektir.
5. Köyler eski canlı günlerine döndürülmelidir. Bunun için yıkılmış ve harap bir halde olan
köy okulları onarılarak “Halkevi”, “Dayanışma Evi” veya farklı isimler adı altında
yenilenmeli her köyün ihtiyaçları sosyal ve ekonomik gelişmişliklerine göre farklı
etkinlikler düzenlenerek kırsalda yaşayanların sosyal ve kültürel yanları
güçlendirilmelidir.
6. Köyde tarımla uğraşan işletmelerin hemen hemen tamamı teknik anlamda özel
sektörün inisiyatifine terk edilmiş bir haldedir. Tarım Bakanlığı politik tercihler sonucu
yeterli hizmeti zamanında götürememektedir. Özellikle bitkisel üretimde hastalık
zararlı kontrolü ve gübrelemede bir yandan büyük bir savurganlık yapılmakta öte
yandan doğru uygulamalar tesadüfen olmaktadır. Bunun önünü geçmek için Belediye
hizmet satın alarak veya bünyesinde nitelikli ziraat mühendisi çalıştırarak üreticinin
ihtiyacı olan teknik desteği vermek için yanlarında olmalıdır.
7. Bandırma’da özellikle Organik Tarım açısından Dedeoba, Emreköy, Erikli, Ziraatli gibi o
lokasyondaki köyler konum olarak oldukça uygundur. Bitkisel ve hayvansal üretim
alanlarında bir “Organik Tarım Bölgesi” oluşturularak üreticilerin ürünlerini daha iyi
fiyata satmaları, pazar sorunu yaşamamaları sağlanabilir.
8. Neden ve nasıl olduğu önemli olmamakla birlikte toplumun genelinde sokak
hayvanlarına karşı bir sempati oluşmuştur. Bu sevinilecek bir durum olmakla birlikte
şehrin en merkezi konumundan tutun varoşlarına kadar, çocuk parklarından kafelere
kadar her alanda başı boş sokak hayvanlarını görmekteyiz. Hayvanseverlik onların başı
boş gezmelerine dolaşmalarına izin vermek değildir. Kontrolsüz bir şekilde ortalıkta
dolaşan bu dostlarımız aynı zamanda potansiyel bir tehlike de taşımaktadır. Şehirdeki
sokak hayvanları toplanarak Hayvan Barınağında uygun koşullarda bakılmaları
hayvanseverliğin gerçek göstergesidir. Sokaklarda basın önünde hayvan yemi vermek
şovdan ibarettir. Yaşanabilir bir şehir ve sokakta yaşayan dostlarımızın sağlığı açısından
Belediye gereğini yapmalıdır. Şu anada kadar Belediyenin bu konuda hiçbir çalışması
yoktur. Sokaklarda her köşede ya yemek artıkları yada saktatlar dört bir yana savrulmuş
haldedir. Bu durum toplum sağlığı açısından da hayvan refahı açısında da utanç verici
bir durumdur.
Türkiye İşçi Partisi olarak yukarıda ana başlıklarını sunduğumuz sekiz proje başlığının
uygulanabilmesi için öyle büyük paralara ihtiyaç duyulmamaktadır. Belediyenin
festivallerde bulduğu sponsorların 1-2 yıllık katkılarıyla bu projeler hayata
geçirilebilecektir. Bunları hayata geçirebilmek için sadece İnada ihtiyaç vardır. Bizim TİP
olarak en büyük irademiz İNADIMIZdır.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ BANDIRMA İLÇE BAŞKANLIĞI
Neriman ÇİÇEK
Türkiye İşçi Partisi Bandırma İlçe Başkanı

Tel: 0541 356 08 67
https://tip.org.tr/