Bandırma Belediyesi'nde İç Denetim Birimi? Neden Yok?

BANDIRMA BELEDİYESİNDE İÇ DENETİM BİRİMİ ?
______NEDEN YOK ?  KAL-DER NE İŞ YAPTI ?
Son hafta demiştim ya... Son haftaya gün sayıyoruz. Giriş bölümüne başlayalım.

BELEDİYE, öncelikle bir kamu kurumudur. Seçimle de gelmiş olsa kimsenin babasının çiftliği değildir. Atanarak gelen bürokratlar... sizlerin çiftliğiniz hiç değildir...

IC DENETİM ve DENETIM RAPORLARINI PAYLASAN, SEFFAF BELEDİYELER istiyoruz !

Sadece şunu düşünün... Belediyenin ve Belediye şirketlerinin aldıkları mal ve hizmetler ile ilgili girişi yapılan faturaların ve faturalara ödenen miktarların doğruluğu ve yerindeliği ile ilgili, Belediye adı geçen bütün faturaların ilgili bölümle beraber, İÇ DENETİM BİRİMİNE de gönderildiğini, denetim uzmanlarının da, anında kontrollerini yaptıklarını  düşünün...! Örtülü ödenek yoksa, alınan ve verilenlerin hepsi, denetimden geçecek demektir.

Ben bir mali müşavir değilim, Genel Müdür falan da değilim lakin yıllarımı devlette çalışarak, devletle çalışarak geçirmiş, yıllarımı siyasetin tam içinde ve siyasi kurumlarda, sivil toplum örgütlerinde geçirmiş ve oğullarımdan birini de, DENETİM MÜDÜRÜ olarak yetiştirmiş biri olarak... (diğerini de siber güvenlik uzmanı Yazılım Mühendisi olarak yetiştirip, önce TÜBİTAK ta... şimdi maalesef yurt dışında uzman olarak yetiştiren...) hatta 1994 yılında (30 yıl önce) Bandırma Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere girmiş, Bandırma nın yönetimine talip olmuş siyasi ve 40 yıldır gazetelerde köşe yazan bir gazeteci olarak da, Bandırma Belediye Meclis Toplantılarını her ay takip etmiş, şahsen birkaç defa da hukuka aykırı meclis kararlarının iptali için hukuki süreçleri işletmişken, yıllardır Belediyenin eksikliği olarak.... İÇ DENETİM BİRİMİ nin kurulmamasını görüyorum. Denetimsizlik yolsuzlukların, hırsızlıkların yolunu açan bir sistem olup, diktatör yönetimler değilsek, denetim birimleri her kurumda olmalıdır.

İÇ DENETİM ; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu Kanun kapsamında çıkarılan ikincil ve üçüncül düzey düzenlemelerle, kamu idarelerinde uluslararası kabul görmüş standartlarda, bir İç Denetim Sisteminin kurulması öngörülmüştür. Yani DENETİM, Anayasal ve yasal bir zorunluluktur.

Yasa ; Uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği kıstaslarına uygun, bir kamu mali yönetimi oluşturulması amacıyla ve ulusal program-politika belgesi çerçevesinde hazırlanan Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu (KMYK), TBMM'nde 10.12.2003 tarihinde 5018 sayı ile kabul edilmiş, 24.12.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Bandırma Belediyesinde bu birim halen oluşturulmamıştır !

Kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin, en önemli unsurlarından birisi olan İç Denetim, iç kontrolün etkinliğinde ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasında, üst yönetime güvence ve danışmanlık hizmeti sağlanmasında önemli bir işlev üstlenmiştir.

BELEDİYEDE İÇ DENETİM NEDİR ?

5018 Sayılı Kanunda İç Denetim; “Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için, kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti” şeklinde tanımlanmıştır.

İç Denetin bu faaliyetleri, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirir.

KAL-DER > Misyonunu ; Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak... Olarak açıklayan, bir KALİTE ölçen şirkettir.

Bandırma Belediyesi son döneminde ;  KAL-DER isimli bu şirketle iç denetim gerçekleştiriyorum gibi yapmışsa da, KAL-DER Belediye çalışmalarının standartlarını yükseltmek için, personele seminerler vermiş ve Belediyemize de bedeli hayli yüksek faturalar keserek. mali külfet yaratmaktan başka bir şey yapmamıştır.

KAL-DER in bırakın denetim yapmasını, faaliyetlerine ve aldığı paralara ilişkin bir bilgi ne Meclise, ne de kamuoyuna sunulmamıştır.

Bandırma Belediye Başkanı TOLGA TOSUN, neden iç denetim yaptırmadığının veya yaptırıyormuş getirdiği KAL-DER Şirketi ile ilgili gitmeden önce gereken açıklamaları yapmalıdır.

Bandırma Belediye seçimleri için geriye saydığımız işbu günlerde, kazanacağı konuşulan Adayların projelerinde de görmediğim, İÇ DENETİM BİRİMİ (?) konusunda hassasiyet göstererek bir çalışma başlatmalarını talep ediyorum. İÇ DENETİMİNİ gerçekleştirmeyen, Sayıştay Denetimlerini veya İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin, şikayetlere bağlı standart denetimlerini yeterli gören bu anlayış, derhal değiştirilmeli ve gelecek Belediye Başkanı mutlaka ama mutlaka uzmanlarından kurulu bir İÇ DENETİM BİRİMİNİ Belediyemizde oluşturmalıdır. Yasalara uyulmak için, ne beklenmektedir ? 

Bu birim olursa, biz gazetecilere ; adaylara neden o soruyu sormadın / sormuyorsun demezsiniz veya derseniz de... sorunuzun bir anlamı olur. Bandırma da herkes beni bilir ki, adayların siyasi toplantılarında en çok soru soran veya en çok soru sordurulmayan kişi benim !

Bu birimin oluşturulması için, meclis kararına bile gerek yoktur. Yasalar açıktır. Yasal gereklilikten olmak üzere, sadece Belediye Başkanı talimatıyla, bu birim derhal oluşturulabilir. Ve biz basın, ve biz halk ta... bu birimden denetim raporlarını alarak, Belediyenin hizmetlerini takip edip, eksikler konusunda uyarılarımızı yapabiliriz ! Hukuk Devleti olmak, yönetimde şeffaf olmak böyle gerçekleşir. Yoksa hamasi nutuklar atarak, kimse dürüstlük abidesi olmaya çalışmamalıdır. DENETİM YOKSA, YOLSUZLUK VARDIR !  22/03/2024 Nogaytürk

23-03-2024 / RAMAZAN NARİN