Bandırma Emek Platformu "Taşeron çalışma biçimi tümüyle kaldırılmalıdır!"

BANDIRMA EMEK PLATFORMUNDAN (DİSK-TÜRK-İŞ,KESK,BİRLEŞİK KAMU- İŞ) SERT AÇIKLAMA

EMEKTEN YANA BÜTÇE  KAMUDA TAŞERONA AYRIMSIZ KADRO

19 Aralık 2017

2017 yılını geride bıraktığımız şu günlerde, ülkemiz nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan emekçilerin ve çalışanların sorunları had safhaya ulaşmıştır. Emekçiler işsizlik ve yoksulluk cenderesinde sıkışmıştır. Çalışma koşulları her geçen gün kötüleşmekte, ücretler erimekte, taşeron ve güvencesiz çalışma hızla yayılmaktadır. Asgari ücret artık bir sefalet ücretine dönüşmektedir.

Bu koşulları kabul etmeyen biz sendikalar, emek ve meslek örgütleri, STK’lar 2018 yılına ve geleceğe umutla bakmak için mücadele ediyor, OHAL’de baskı ve engellemelere rağmen emeğin ve emekçinin haklarını savunuyoruz. Savunmaya devam edeceğiz.

2018’de emekçilere “taşerona kadro” gibi sahte vaatler sunan hükümet, diğer yandan hazırladığı bütçeyle emekçinin cebindekine de göz dikmiştir.

2018 Bütçesinde işçiler, memurlar, çiftçi ve köylüler yoktur... 2018 Bütçesinde kadınlar, gençler yoktur... 2018 Bütçesi eşitlik ilkesi gözetilmeden sermayenin çıkarlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Zaten bozuk olan gelir dağılımı, 2018 yılı bütçe uygulamalarıyla hepten bozulacaktır. Her yıl olduğu gibi bütçe, yine ücretlilerden alınan vergilerle döndürülecektir. Emekçilerin ücretinden daha kaynaktan vergi kesilirken, işverenlere birçok vergi indirimi ve teşvik öngörülmektedir.

Ülkemizde vergilerde “az kazanandan az, çok kazanandan çok” ilkesi çoktan terk edilmiş ve vergi adaleti ortadan kalkmıştır. Ücretli çalışanlar üzerinde ağır bir vergi yükü bulunmaktadır. Gelir ve kazançlar üzerinden alınan verginin çok büyük bir bölümünü ücretliler ödemektedir. Brüt ücretlerin yaklaşık yarısı vergi ve prim kesintilerine gitmektedir.

Yine vergi dilimlerinde gerekli düzenlemeler yapılmadığı için ücretlilerin vergi yükü daha da artacaktır. Emekçiler alınteriyle çalışmakta ne vergi kaçırmakta ne de vergi cennetlerine sığınmaktadır. Emekçinin vergisi daha kaynaktan tahsil edilmektedir.

Öte yandan yüksek vergi yükü altında ezilen emekçilerin yararlandığı hizmetlere ayrılan pay kısıtlanmaktadır.

Bütçede savunma harcamaları her yıl biraz daha arttırılırken, emekçilerin ihtiyaç duyduğu eğitim ve sağlık hizmetine ayrılan kaynaklar azaltılmaktadır.

Bütçeden sağlık harcamalarına ayrılan pay savunma harcamalarının ancak yarısına ulaşmaktadır. Eğitime ayrılan pay ise son yıllarda giderek azaltılmaktadır.

2018 Bütçesi, emeğin ve emekçinin değil sermayenin bütçesidir. Yağmur gibi yağan zamlarla enflasyon yeni rekorlar kırarken, çalışanlar üzerindeki vergiler artık bir zulme dönüşmüştür.

Halk için ve halktan yana bir bütçe istiyoruz! Eğitime ve sağlığa daha fazla pay ayrılmasını talep ediyoruz. Ücretliler üzerindeki vergi yükü azaltılmalı, vergi sistemindeki adaletsizlikler ortadan kaldırılmalıdır!

2018 Bütçe görüşmeleri halen devam ederken hükümet “kamuda taşerona kadro” düzenlemesini açıklamıştır. Kamuoyunda kamuda tüm taşeronlara kadro verileceği algısı yaratılmış ve konu adeta bir seçim vaadine dönüştürülmüştür.

Ancak birkaç gün içerisinde henüz detayları açıklanmayan düzenlemenin yaldızları dökülmüş, dağ fare doğurmuştur.

Taşeron düzenlemesi, 5018 Sayılı Kanun dışında kalan özel bütçeli kuruluşlarda taşeron işçisi olarak çalışanları kapsamamaktadır. Kamu İktisadi Teşekkülleri'nden oluşan ve aralarında ülkemizin en önemli kamu kuruluşlarının yer aldığı Eti Maden, TPAO, BOTAŞ, ÇAYKUR, TCDD, TMO, TKİ, TTK ve Şeker Fabrikaları gibi işletmelerde çalışan on binlerce taşeron işçisi kadro dışı bırakılmıştır.

Belediyelerde çalışan taşeron işçiler ise Belediye İktisadi Teşekküllerine (BİT) geçirilecek ancak kadro alamayacak iş güvencesinden yoksun çalışacaklardır.

Düzenleme çerçevesinde kadro alabilen taşeron işçileri ise geçtikleri kurumda çalışanlarla aynı koşullarda çalışmayacak ve ücretlerinde bir değişiklik yapılmayacaktır. Bu işçiler, fiilen özel sözleşmeli personel haline getirilecek ve büyük bir ayrımcılığa maruz kalacaklardır. Kamuda adaletsiz bir istihdam sistemi oluşacak ve çalışma barışı tümüyle bozulacaktır.

Ayrıca kadroya alımlarda sözlü ve yazılı sınav yapılacak, istismara son derece açık güvenlik soruşturması adı altında kadrolaşma yapılacaktır.

Taşeron çalışma, insan onuruna aykırı bir istihdam biçimidir. Sadece kamuda değil özel sektörde de tümüyle ortadan kaldırılmalıdır.

Geçtiğimiz günlerde ilan edilen düzenlemenin, taşeronla mücadeleye hizmet edebilmesi için; kadroya alınacak işçilerin kuruluşlarda benzer işleri yapanlarla aynı maddi ve sosyal haklara sahip olması ve düzenlemede kapsama KİT'lerin de dahil edilmesi gerekmektedir. Düzenlemenin yeni bir kadrolaşma hamlesine dönüşmesine izin verilmemelidir.

Kamuda taşeron çalışanlara ayrımsız ve eşit koşullarda kadro sağlanmalıdır! Kamudan başlayarak taşeron çalışma biçimi tümüyle kaldırılmalıdır!

Alınteriyle çalışan milyonlarca emekçinin sahte vaatlere karnı toktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BANDIRMA EMEK PLATFORMU

TÜRK-İŞ , DİSK , KESK , BİRLEŞİK KAMU-İŞ