Tarım Kredi Kooperatifleri Kredi Yapılandırma Çıktı. Çiftçi Huzursuz.

Tarım Kredi borçları nasıl yapılandırılacak? Günlerdir beklenen  genelge hayal kırıklığı yarattı.
Tarım Kredi mağduru çiftçilerin borç yapılandırılmasıyla ilgili günlerdir beklediği genelge nihayet kooperatiflere gönderildi. Konuyla ilgili E-Koop otomasyon sistemi yazılımının tamamlanmasıyla birlikte bayramdan sonra Tarım Kredi ortakları borç yapılandırılmasıyla ilgili başvurularını yapabilecekler.

Hükümet, icralık çiftçiyi gözden çıkardı.

Sözde çiftçiyi rahatlatmak ve üretimde tutmak için Tarım Kredi ortaklarına getirilen borç yapılandırması uygulanmadan kadük kalacak.Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından hazırlanarak kooperatiflere gönderilen genelgedeki ağır şartlar icralık çiftçinin ölüm fermanı anlamına geliyor. 

YÜZDE 30’U BULAMAYAN ÇİFTÇİNİN NEYİ VAR NEYİ YOKSA HACZEDİLECEK! 

Genelge No : E.46911753-010.06.01-1140/2127 03.05.2021
Konu : 7316 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması

A- AMAÇ
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin 7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22.04.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup (Ek:1), bu kanunla 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da değişiklikler yapılmıştır. İşbu Genelge ile söz konusu kanunlar kapsamındaki tarımsal kredi alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin uygulamaya dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
B- KAPSAM
7316 sayılı Kanun hükümlerince yapılandırma kapsamına giren tarımsal kredi alacakları aşağıda açıklanmıştır.
a-) 31.12.2020 tarihi itibariyle tasfiye olunacak alacaklar (kanuni takip, muaccel ve icra) hesaplarında izlenen tarımsal kredi alacakları,
b-) Kanunun yürürlüğe girdiği 22.04.2021 tarihinden önce takip hesaplarında izlenip izlenmediğine bakılmaksızın, Kurumumuz tarafından sağlanan ödeme kolaylıkları kapsamında yapılandırılan ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödemeleri devam eden kredi alacakları,
c-) 6824 ve 7166 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan ancak taksitlerin ödenmemesi nedeniyle yapılandırması bozularak eski haline dönen kredi alacakları,
d-) Riski kooperatiflerimize ait olmayan ve 2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 2001/1113 ve 2001/1116 sayılı Genelgelerimiz çerçevesinde fon kaynaklı hale dönüştürülen kredi alacakları,
e-) 2001/2312 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Hazine kaynağına dönüştürülmüş tarımsal kredi alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin 6111 sayılı Kanun ile

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR
Doğrulama adresi: http://belgedogrula.tarimkredi.org.tr?accesscode=ed8b6f956b3b48f58187587...
yapılandırılan kredi alacakları,  Yapılandırma kapsamındadır.
6824 ve 7166 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemesi devam eden kredi alacakları yapılandırma kapsamında değildir.
C- DAYANAK
Bu Genelge, 7316 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile 6824 sayılı Kanun’un 1. maddesi ve Merkez Birliği Yönetim Kurulu’nun 28.04.2021 tarih ve 160 sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
D- BAŞVURU USULÜ
Yapılandırma uygulamasından yararlanmak isteyen borçlu ortaklarımız ile borçla ilgililer (kefiller, varisler, teminat borçluları, vekiller, vasiler vb.) Kanunun yayım tarihi olan
22.04.2021 tarihinden 31.07.2021 tarihine kadar borçlu bulundukları kooperatife yazılı olarak başvurmak zorundadırlar.
Başvuru işlemleri E-Koop otomasyon sisteminden yapılacak olup, sistemden alınacak ekteki örneğe uygun başvuru dilekçesi ortak şahıs dosyasında muhafaza edilecektir (Ek:2). Başvurunun ortak dışındaki borçla ilgililer tarafından yapılması halinde nüfus cüzdanı fotokopisi, vekaletname, vasilik kararı vb. evrakların başvuru dilekçesine ek yapılması gerekmektedir. Vekil tarafından başvuru yapıldığı durumlarda, vekaletnamenin geçerlilik süresi ve mevzuatımıza uygun olup olmadığı gibi hususlar ile vasi kanalıyla yapılacak işlemlerde vesayet makamı kararlarının içerikleri/süreleri kooperatiflerce incelenerek işlem
yapılacaktır.
Yapılandırma başvuru süresinin bitimi olan 31.07.2021 tarihine kadar yazılı olarak başvuruda bulunmayan ortaklarımız ve borçla ilgililer yapılandırmadan faydalanamazlar. Yapılandırmadan faydalanılabilmesi için yapılandırmaya esas tutarın tamamının defaten veya taksitlendirilmesi halinde % 30 tutarındaki peşinatın 2021 yılı Ekim ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmekte olup, ortaklarımızın ve kooperatiflerimizin menfaatleri
doğrultusunda takip işlemlerinin bir an evvel durdurulması için peşinat tutarlarının mümkün mertebe başvuru sırasında veya başvuru süresi sonuna kadar tahsiline gayret edilecektir.
Ortakların ilgili Kanun hükümlerinden faydalanabilmeleri için yargılama ve icra takip giderleri ile vekâlet ücretlerini yapılandırma tarihinde ödemeleri yasal zorunluluktur. Ayrıca yapılandırma kapsamındaki alacakların tahsili sırasında, personel tarafından mizanda detaylı tarama yapılmak suretiyle vadesi geçmiş sermaye alacakları, vadesi geçmiş veresiye satış alacakları, vadesi geçmiş sigorta prim alacakları vb. alacakların da mümkün mertebe tahsiline gayret edilecektir.
Doğrulama adresi: http://belgedogrula.tarimkredi.org.tr?accesscode=ed8b6f956b3b48f58187587...
Borçlu ve borçla ilgililer yapılandırma başvurusunu toplam borç üzerinden
gerçekleştireceklerinden senet bazında başvuru yapılmayacaktır. Kefiller, kefillerin varisleri
veya teminat borçluları tarafından başvuru yapılması halinde, yalnızca sorumlu olunan borç
tutarı üzerinden başvuru yapılabilecektir.
E- TAKİPLERİN DURDURULMASI
Yapılandırmadan faydalanılabilmesi için söz konusu kredi alacağına ilişkin borçlular
tarafından dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şarttır. Kooperatifler
tarafından Kanunun yürürlük tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi
başlatılmış alacaklar için dava ve icra takip işlemleri başvuru süresi sonuna kadar
bekletilecektir. Yapılandırma kapsamına giren ve henüz icra takibi başlatılmamış alacaklar
için başvuru süresi sonuna kadar icra takibi başlatılmayacaktır.
Borçlu ya da borçla ilgililer tarafından yapılandırmadan faydalanmak üzere
başvurulması halinde ve yapılandırılan tutarın 2021 yılı Ekim ayı sonuna kadar defaten
ödenmesi durumunda icra takibi infazen kapatılacak veya taksitli ödeme seçeneği tercih
edilmiş ise peşinatın ödenmesi halinde Kooperatif tarafından dava/icra takibi
durdurulacaktır.
Ancak Kanun kapsamına girmesine rağmen başvuru süresi sonuna kadar başvuruda
bulunmayanlar hakkında, bekletilen icra işlemlerine derhal kaldığı aşamadan devam
edilecek, henüz icra işlemine başlanılmamış alacaklar hakkında ise derhal icra takip işlemleri
başlatılacaktır.  Başvuruda bulunanlar hakkında ise peşinat ödeme süresi sonuna kadar icra
işlemleri bekletilecek, 2021 yılının Ekim ayı sonuna kadar peşinatı ödemeyenler hakkında,
bekletilen icra işlemlerine derhal kaldığı aşamadan devam edilecektir.
Başvuru yapan ortakların başvuru ve ödeme süresi içerisinde zamanaşımına
uğrayacak kredi alacakları ile ilgili olarak zamanaşımı süresi kanunen kendiliğinden duracağı
için yapılandırma kapsamında Ekim ayı sonuna kadar ödeme yapmamış ortaklar hakkında
bu tarihten sonra vakit kaybedilmeden icra takipleri başlatılacak/icra işlemlerine devam
edilecektir.
Kanun hükümlerinden faydalanmak üzere başvuruda bulunanlar hakkında;
1-) İcra mahkemelerinde görülmekte olan ve borç ilişkisinden kaynaklanan mevcut
taahhüdü ihlale ilişkin ceza davalarından vazgeçilecek,
2-) İcra İflas Kanunu’na göre verilen mahkûmiyet kararlarının infazının son taksit
tarihine kadar durdurulmasına/ertelenmesine yönelik mahkemeden talepte bulunulacak,
3-) İnfazına başlanmış ilamların ise infazına ara verilerek hükümlü ortaklar derhal
tahliye ettirilecektir.
Doğrulama adresi: http://belgedogrula.tarimkredi.org.tr?accesscode=ed8b6f956b3b48f58187587...
F- YAPILANDIRMAYA ESAS TUTARIN HESAPLANMASI
a-) Yapılandırmaya esas tutar, yapılandırmaya konu kredi borcunun vadesini takip
eden tarihten yapılandırma tarihine kadar yıllık %18 oranında basit usulde yürütülecek faiz
uygulanmak suretiyle hesaplanır.  Hesaplanan % 18 oranındaki faizin % 12’lik kısmı ortaktan,
% 6’lık kısmı ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelir kaybı olarak tahsil edilecektir.
b-) Yapılandırmaya esas tutar defaten ödenebileceği gibi %30 tutarındaki peşinatı
2021 yılının Ekim ayı sonuna kadar, kalan tutarı ise 2022 yılının Ekim ayından başlamak
üzere toplam üç taksitte de ödenebilecektir. Yapılandırmaya esas tutarın taksitlendirilmesi
durumunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan talep edilecek gelir kayıpları da taksitler
halinde tahsil edilecektir.
c-) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (22.04.2021) önce takip hesaplarında izlenip
izlenmediğine bakılmaksızın kurumsal ödeme kolaylıkları kapsamında yapılandırılan ve bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yapılandırmaları devam eden kredi alacaklarının
yapılandırma tarihindeki mevcut borç bakiyesi, yapılandırmaya esas tutar olarak dikkate
alınacaktır.
d-) 6824 ve 7166 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan ancak ödenmemesi
nedeniyle yapılandırması bozularak eski haline dönen borçlar için, yapılandırmaya esas tutar
F-(a) fıkrası gereğince belirlenir.
e-) Kanun kapsamındaki alacaklar için vade tarihinden sonra yapılmış tahsilatlar,
yapılandırmaya esas tutarın hesabında dikkate alınır. Ancak borçlu lehine fark çıkması
halinde herhangi bir iade yapılmaz.
f-) 2011/6215 Sayılı Kanunla değişik 2007/5661 sayılı Kanun kapsamında aciz
vesikasına bağlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan tahsil edilen tutarlar hesaplama
yapılırken dikkate alınacaktır.
2011/6215 Sayılı Kanunla değişik 2007/5661 sayılı Kanun kapsamında aciz vesikasına
bağlanarak ortak kredi kartlarında tahsilat olarak görülen ancak Hazine ve Maliye
Bakanlığı’nca henüz aktarımı gerçekleştirilmeyen tutarlar ise hesaplama yapılırken
dikkate alınmayacaktır.
g-) 2011/6215 Sayılı Kanunla değişik 2007/5661 sayılı Kanun kapsamında aciz
vesikasına bağlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan talep edilen alacakların; hesaplama
hataları vb. sebeplerle ek takibe konu olan kısımları yapılandırma kapsamında
değerlendirilecektir.
h-) 2000 yılı öncesinde düzenlenen ve ortak kredi kartında devir olarak görünen
(2000 yılında otomasyon sistemine geçilmesi, kooperatif birleştirme, köy devri gibi işlemler
esnasında sisteme elle dahil edilen) senetlerde, devir tarihi idari takibe geçiş tarihinden
sonra ise Kooperatif tarafından idari takibe geçiş tarihi ve tutarı manuel olarak girilecektir.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR
Doğrulama adresi: http://belgedogrula.tarimkredi.org.tr?accesscode=ed8b6f956b3b48f58187587...
İdari takibe aktarılma tarihi ve bu tarihten sistemdeki devir tarihine kadar olan süredeki
işlemler (mahsuben borç kaydedilmiş olan masraf ve benzeri tutarlar ile tahsilat tutarları)
sisteme manuel olarak ayrıca girilecektir.
G- GELİR KAYBININ HESAPLANMASI VE TAHSİLİ
a-) Yapılandırmaya esas gelir kaybı, kredi borcunun vadesini takip eden tarihten
yapılandırma tarihine kadar yıllık %18 oranında basit usulde yürütülecek faizden, borçlunun
ödeyeceği yıllık %12 oranında basit usulde yürütülecek faiz düşülerek bulunan tutardır.
Yapılandırmaya esas tutarın defaten ödenmesi halinde, hesaplanan gelir kaybı,
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödemenin yapıldığı tarihi takip eden ayda talepte
bulunulması üzerine Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine defaten
ödenecektir.
Yapılandırmaya esas tutarın taksitlendirilmesi halinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından karşılanacak bu tutar da yapılandırmaya esas tutara uygulanan koşullar
çerçevesinde taksitlendirilecek ve yapılandırma taksitinin ödendiği tarihi takip eden ayda
talepte bulunulması üzerine Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine ödenecektir.
Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından taksitlendirilen tutarlara talep
tarihinden önceki son on iki aylık döneme ilişkin TL cinsi sabit getirili iç borçlanmanın
ağırlıklı ortalama yıllık bileşik maliyeti oranında taksitlendirme faizi uygulanacaktır.
Ancak yapılandırma senedinin vade tarihinin geçmesi ve vade tarihinden itibaren 90
gün içerisinde ödeme yapılması durumunda günlük bazda bu bentte belirtilen basit usulde
yürütülecek taksitlendirme faizi hesaplanır.
b-) Taksitlendirmeye esas gelir kaybı, taksitlendirmeye esas alınan tutara yıllık %18
oranında basit usulde yürütülecek faizden, borçlunun ödeyeceği yıllık %12 oranında basit
usulde yürütülecek faiz düşülerek bulunan tutardır.
Taksitlendirilen tutar üzerinden hesap edilecek gelir kayıpları, Hazine ve Maliye
Bakanlığı tarafından ödemenin yapıldığı tarihi takip eden ayda talepte bulunulması üzerine
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine ödenecektir.
c-) 2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Hazine kaynağına
dönüştürülmüş kredi alacakları ile 2011/6111 sayılı Kanun kapsamındaki alacakların
yapılandırılması halinde bu alacaklar için gelir kaybı hesaplanmayacaktır.
H- ÖDEME ESASLARI
a-) Defaten Ödeme
Yapılandırmaya esas tutar, mümkün mertebe başvuru sırasında veya başvuru süresi
sonuna kadar tahsil edilmelidir. Ancak ortaklarımızın ödeme imkanının bulunmaması

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR
Doğrulama adresi: http://belgedogrula.tarimkredi.org.tr?accesscode=ed8b6f956b3b48f58187587...
halinde 31.10.2021 (Pazar günü) tarihine kadar defaten ödenebilecektir.
b-) Taksitli Ödeme
Yapılandırmaya esas tutarın %30’u peşin tahsil edilmek, kalan kısmına yıllık %18
oranında basit usulde yürütülecek taksitlendirme faizi ilave edilmek suretiyle 3 eşit taksitle
ödenebilecektir. Peşinat sonrasındaki ilk taksitin vadesi 31.10.2022, diğer taksitlerin vadeleri
ise sırasıyla 31.10.2023 ve 31.10.2024 olarak belirlenecektir.
Kanunun yayım tarihinden önce yapılan tahsilatlar kesinlikle %30 oranındaki
taksitlendirme peşinatından sayılmayacaktır. Borcu taksitlendirilerek yapılandırılan ortaklara,
taksitlerin tamamı tahsil ve tasfiye edilinceye kadar kesinlikle kredi kullandırılmayacak ve
bu hususta ortaklar bilgilendirilecektir.
Yapılandırmaya konu borcu taksitlendirerek ödemek için başvuruda bulunan borçlu
veya borçla ilgililerden, alacağın icra takibine konu olması halinde İcra Taahhüdü, alacak
hakkında icra takibine başlanmamış olması halinde ise Taksitli Ödeme Taahhüdü alınacaktır
(Ek:3, 4, 5, 6). Ortağın aynı anda hem icra takibinde hem de kanuni takipte borcu
bulunduğu durumlarda, icra takibindeki tutarlar için icra taahhüdü ve kanuni takipteki
tutarlar için taksitli ödeme taahhüdü olmak üzere iki ayrı taahhütname alınacaktır.
b-1) Taksitli Ödeme Taahhüdünde Dikkat Edilecek Hususlar
1-) Kooperatif tarafından alınacak taksitli ödeme taahhüdü borçlu veya borçla
ilgililerden başvuruda bulunanlar tarafından peşinatın tahsilinden sonra imzalanacaktır.
2-) Taksitli ödeme taahhüdünün, Kredi Yönetmeliğindeki “3.1.1-Kredi Genel
Sözleşmesinin Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar” kısmında belirtilen hususlara
dikkat edilerek imza altına alınması ve ilgili mercilere onaylatılması gerekmektedir.
3-) Yapılandırmadan faydalanan kefil, vasi ve varislerin borçları, E-Koop otomasyon
sisteminde asıl borçlu ortağın hesapları üzerinden takip edilecektir.
4-) Taksitli ödeme taahhüdünde bulunan borçlu ve borçla ilgililerin Kooperatif
lehine vermiş oldukları tüm teminatların aynen korunmasına dikkat edilecektir. Ayrıca ilave
teminat/kefalet alınması gereken durumlarda bu teminatların alınmasına ve eksik maddi
teminat bulunması ve/veya kefalete ilişkin eksikler bulunması halinde bunların ikmal
edilmesine mümkün mertebe gayret edilecektir.
5-) Kredi borcunun yapılandırılması durumunda eski borç durumu dikkate alınacak
ve ilgili kredi mevzuatı çerçevesinde teminat azaltma ve değiştirme işlemi Kooperatif
Yönetim Kurulundan karar almak şartıyla Kooperatif Müdürlüğünün yetkisinde
yapılabilecektir.
6-) Taksitli ödeme taahhüdünün ihlal edilmesi durumunda eski borca

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR
Doğrulama adresi: http://belgedogrula.tarimkredi.org.tr?accesscode=ed8b6f956b3b48f58187587...
dönüleceğinden  taksitli ödeme taahhüdü borç yenilemesi sayılmayacaktır.
b-2) İcra Taahhüdünde Dikkat Edilecek Hususlar
1-) İcra Müdürlüğü nezdinde alınacak icra taahhüdü, borçlu veya borçla ilgililerden
başvuruda bulunan adına borcun yapılandırıldığı anda düzenlenecektir. İcra taahhüdü
borçlu ve borçla ilgililer ile birlikte alacaklı taraf olarak Kooperatif Yetkilileri veya
Kooperatifin Sözleşmeli Avukatı tarafından imzalanacak olup, ayrıca icra müdürüne
imzalatılmak ve mühürletilmek suretiyle taahhüt ve bilgilendirme metninin icra dosyasına
ibrazı sağlanacaktır (Ek:7).
2-) İcra taahhüdüne istinaden yapılan tahsilatlar Kooperatif Yetkilileri veya
Sözleşmeli Avukat tarafından en kısa sürede İcra Müdürlüğü’ne bildirilecektir.
3-) İcra taahhüdünde bulunan borçlu ve borçla ilgililerin Kooperatif lehine vermiş
oldukları tüm teminatların aynen korunmasına dikkat edilecektir. Ayrıca ilave
teminat/kefalet alınması gereken durumlarda bu teminatların alınmasına ve eksik maddi
teminat bulunması ve/veya kefalete ilişkin eksikler bulunması halinde bunların ikmal
edilmesine mümkün mertebe gayret edilecektir.
4-) Kredi borcunun yapılandırılması durumunda borca ilişkin teminat miktarı
bakımından eski borç durumu dikkate alınacak ve ilgili kredi mevzuatı çerçevesinde teminat
azaltma ve değiştirme işlemi Kooperatif Yönetim Kurulundan karar almak şartıyla Kooperatif
Müdürlüğünün yetkisinde yapılabilecektir.
5-) İcra taahhüdü ile borcu yapılandırılan borçlu ve borçla ilgililerin, icra takipleri
sırasında Kurumumuz lehine haczedilen araç ve taşınmazları bulunması halinde, bu hacizler
son taksit tutarının ödenmesine kadar aynen korunacaktır. Ancak eski borç tutarı dikkate
alınmak suretiyle mevcut kefalet ve teminat durumları da göz önünde bulundurularak
yapılacak değerlendirmeye göre hacizleri kaldırma yetkisi, teminat azaltma ve değiştirme
hükümlerine göre hareket etmek şartıyla Kooperatif Müdürlüğündedir.
6-) İcra taahhüdü ile yapılacak yapılandırmalarda peşinatın ödenmesi şartıyla kredi
borcu kapsamında açılan icra dosyasına istinaden konulan maaş ve banka haczi gibi menkul
hacizleri (taşıt hacizleri hariç) talimata gerek kalmaksızın kaldırılacaktır.
7-) Kredi borcuna ilişkin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan icrai
işlemler kapsamında yapılan hacizler sonucu Kooperatif hesaplarına gönderilen ve icra
dosyasına giren tahsilatlar reddedilmeyecek ve ortaklara iade edilmeyecektir. Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan hacizler sonucu herhangi bir tahsilat yapılmışsa bu
tutarlar talepleri halinde ilgililere iade edilecektir.
8-) Kurumsal ödeme kolaylıkları kapsamında ya da herhangi bir sebeple daha önce
icra taahhüdü alınan ortaklardan aynı icra dosyasına ilişkin borç ile ilgili olarak 7316 sayılı

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR
Doğrulama adresi: http://belgedogrula.tarimkredi.org.tr?accesscode=ed8b6f956b3b48f58187587...
Kanun kapsamında tekrar icra taahhüdü alınması halinde, önceki icra taahhüdü iptal
edilecektir.
9-) İcra taahhüdünün ihlal edilmesi durumunda eski borca dönüleceğinden  icra
taahhüdü borç yenilemesi sayılmayacaktır. Bu sebeple icra taahhüdü ile birlikte ortağın
bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla Ek 8 ve 9’da bulunan bilgilendirme metninin borçla
ilgililere imzalatılması sağlanmalıdır.
10-) İcra taahhütlerinde yer alan tahsil harcı miktarı ortakların sorumluluğundadır.
Tahsil harcı, yapılacak tahsilat tutarı dikkate alınarak (defaten tahsil edilen tutar veya
taksitlendirme tutarının peşinatı ve diğer taksitleri) İcra Dairelerinin yapacağı hesaplamaya
göre ortaklarca İcra Dairelerine ödenecektir (icra taahhüdünde gösterilen tahsil harcı tutarı
dosya borcunun tamamen tahsil edilmesi durumunda hesaplanan toplam tahsil harcı
tutarıdır). Tahsil harcının ortaklarca İcra Dairesine ödenip ödenmemesi bu Genelge
hükümlerine göre yapılandırma yapılmasına engel teşkil etmeyecektir.
İ- ÖDEMELERDE GECİKME
Yapılandırılan alacakların taksitlerinden birisinin, taksit vadesini takip eden 90 günlük
süre içerisinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde bu Kanun maddesinden
yararlanma hakkı kaybedilir ve alacağın tamamı muaccel hale getirilerek borç eski haline
döndürülür. Borcun eski haline döndürüldüğü tarihe kadar ilgili Kanun maddesi
kapsamında yapılmış tahsilatların, tahsilat tarihleri valör esas alınmak üzere borç tutarından
mahsup edileceği tabiidir.
Bununla birlikte gerek taksitli ödeme taahhüdü gerekse icra taahhüdü ile
yapılandırmadan faydalanan borçlu ve borçla ilgililerin yapılandırma taksitlerinden birini
vade tarihinden itibaren en geç 90 gün içerisinde ödememesi ya da eksik ödemesi halinde
sözleşmeli avukatlara gecikmeksizin bildirimde bulunularak;
a-) İcra taahhüdünden dolayı durdurulan icra dosyalarının takip ve tahsiline devam
edilmesi, icra takibi başlatılmayanlar hakkında da derhal icra takibi başlatılması
sağlanmalıdır.
b-) İcra taahhüdünü ihlal etmesinden dolayı taahhüt veren aleyhine,ihlal ettiği
taksitin vadesinden itibaren en geç 3 ay içinde İcra Mahkemesi’nden tazyik hapsi talep
edilmelidir.
c-) İcra taahhüdünün ihlal edilmesi halinde eski borca dönüleceğinden, aynı
dosyada yapılandırma öncesindeki borç üzerinden takibe devam edilecektir.
d-) Borçlunun taahhüdü ihlalden yargılanması (bu safha dosyanın Yargıtay
incelemesi de dahil olmak üzere kararın kesinleşmesine kadar olan süreyi kapsar) sırasında
veya hapis cezasının infazı sona ermeden taahhüdünü yerine getirmesi halinde, icra

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR
Doğrulama adresi: http://belgedogrula.tarimkredi.org.tr?accesscode=ed8b6f956b3b48f58187587...
taahhüdü devam edeceğinden, aynı borçtan dolayı tazyik hapsinin infazının üç ayı
geçmeyeceği de göz önüne alınarak, ancak hapis cezası infazının sona erme tarihi itibariyle
borç geri döndürülür.
J- BORÇLU VE BORÇLA İLGİLİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ
7316 Sayılı Kanun kapsamına giren ortakların ve kefillerin kooperatifçe belirlenerek,
E-Koop otomasyon sistemindeki yapılandırma müracaat ekranında oluşturulabilecek
bilgilendirme mektuplarının ilgililere gönderilmesi gerekmektedir. Bilgilendirme
mektuplarında, mektubun oluşturulduğu tarih itibariyle ortağın mevcut borcu, yapılandırma
sonrasındaki mevcut borcu, indirim tutarı ve son başvuru tarihi belirtilecektir (Ek:8, 9).
K- VEKALET ÜCRETİ ÖDEMELERİ
Avukatlarla düzenlenen sözleşmeler 2008/1411 sayılı Genelgenin yayımından önce
geçerli olan mevzuat hükümlerine göre düzenlenmiş ise vekalet ücreti alacağın icra takibine
konulduğu tarihteki tutar (icra takip çıkışı) üzerinden hesaplanacaktır.
Avukatlarla düzenlenen sözleşmeler 2008/1411 sayılı Genelge veya 2015/1827 sayılı
Genelge hükümlerine göre düzenlenmiş ise vekalet ücretleri işbu Genelgelerin ekindeki
sözleşmelerde belirtilen oranlar dikkate alınarak borçlulardan tahsil edilecek ve avukatlara
ödenecektir (2008/1411 Genelge ekindeki sözleşmenin 9/h ve 2015/1827 Genelge ekindeki
sözleşmenin 9.1 maddeleri dikkate alınacaktır).
Yapılandırma hesaplaması sonucunda, kısmi tahsilatlar nedeniyle ortağın kredi
borcunun bulunmaması halinde, ortağın yargılama ve icra takip giderleri ile hesaplanacak
vekalet ücretinden doğan borcu tahsil edilmediği müddetçe yapılandırma işlemi
yapılmayacaktır. Yapılandırma sonucunda hesaplanan yeni borç tutarının, vekalet ücretinin
hesaplanmasında esas alınan icra takip tutarından düşük olması halinde, vekalet ücretinin
hesaplanmasında indirimli tutar esas alınır. Ancak vekalet ücreti tutarı hiçbir şekilde maktu
vekalet ücretinden az olamaz.
Ortağın taksitleri ödememesi ve borcun eski haline döndürülmesi halinde,
avukatlara ödenmiş vekalet ücretleri, borcun eski haline döndürülmesi sonucunda tahakkuk
edecek vekalet ücretlerine mahsup edilecektir.
L- FON KAYNAKLI KREDİLERE İLİŞKİN İŞLEMLER
Bilindiği üzere 2001/2312 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında fon kaynaklı
hale dönüştürülmüş kredi alacakları ile bu alacakların yapılandırılmasına ilişkin 6111 Sayılı
Kanun kapsamındaki kredi alacaklarının takibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı adına
Kurumumuzca yapılmaktadır.
Riski kooperatiflerimize ait olmayan bu alacakların yapılandırılması halinde, Hazine

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR
Doğrulama adresi: http://belgedogrula.tarimkredi.org.tr?accesscode=ed8b6f956b3b48f58187587...
ve Maliye Bakanlığı tarafından gelir kaybı ödemesi yapılmayacak olup, bu durumdaki
alacakların yapılandırılması sırasında E-Koop otomasyon sisteminde alacağın 2001/2312
sayılı BKK kapsamında olduğu işaretlenecek ve sistem tarafından farklı bir yapılandırma
işlemi uygulanacaktır. Bir ortağın hem 2001/2312 sayılı BKK kapsamında hem de normal
kredi borcu bulunduğu durumlarda, kooperatifçe yardım talebi açılacak ve yapılandırma
işlemi Merkez Birliği gözetiminde yaptırılacaktır.
2001/2312 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2011/6111 sayılı Kanun kapsamında olup
da borcunu yapılandıran ortaklardan tahsil edilen tutarlardan, alacağın tahsili için
kooperatifçe yapılan takip masrafları düşülecek ve kalan tutarlar Hazine ve Maliye
Bakanlığı’na aktarılmak üzere Genel Müdürlüğümüze havale edilecektir.
M- DİĞER HUSUSLAR
a-) Yapılandırmaya konu kredi borcunun yapılandırma tarihindeki faizli bakiyesi ile
yapılandırmaya esas tutar arasındaki fark Kooperatif tarafından gider kaydedilir. Bu
bağlamda Kooperatif tarafından yapılacak gelir ve gider kayıtlarında taksitlendirme
dönemleri göz önünde bulundurarak gerekli tahakkuk işlemleri ikmal edilecektir.
b-) Ortaklar üzerindeki kredi alacaklarının ilgili Kanun maddesi kapsamında yeniden
yapılandırılması, borcun mevcut maddi ve şahsi teminatlarının sükûtunu icap ettirmediği
gibi borçlu ve müteselsil kefillere de kefaletten çekilme hakkını vermeyecektir.
c-) Yapılandırma esnasında mevcut teminatların gözden geçirilmesi suretiyle
teminatın değerinde azalma meydana gelip gelmediği ile kefil sayısında eksilme olup
olmadığı araştırılacak, teminatın değeri taksitlendirilecek alacağı karşılamaya yetmezse ve
kefil sayısı yeterli bulunmuyorsa yürürlükteki mevzuatımız hükümleri dikkate alınarak ek
teminat ve kefalet alınmasına mümkün mertebe gayret edilecektir.
d-) Kanun kapsamında ortaklarının borçları yapılandırılan Kooperatiflerde, Yönetim
Kurulu tarafından ekte belirtilen örneğe uygun bir biçimde Yönetim Kurulu Kararı alınacaktır.
Kararlar, ay sonlarında icmal tabloları üzerinden toplu halde alınabilecektir (Ek:10).
e-) Borcu yapılandırılan ortaklara cari mevzuat hükümleri çerçevesinde kredi hayat
sigortası yapılacak ve ortaklardan kredi hayat sigortasına ilişkin ekte belirtilen taahhütname
alınacaktır. Kredinin asıl borçluları için sigorta zorunluluğu bulunmakta olup borçla ilgililerin
sigortalanması ilgililerin talebine bağlıdır (Ek:11).
f-) Bu Kanun maddesine göre yapılandırılan ve defaten tahsil edilen alacaklar için
2016/1898 ve 2019/2024 sayılı Genelgeler kapsamında tahsilat primi tahakkukuna devam
edilecek olup, yapılandırma tutarının taksitlendirilmesi halinde 1898 ve 2024 sayılı Genelge
hükümleri geçerli olmayacaktır.
g-) Kooperatiflerin gelir kaybı tutarları, Krediler ve Finansman Daire Başkanlığı’na
11 / 12
Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Cad. No:7
06490
Çankaya/ANKARA
internet adresi: www.tarimkredi.org.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat:
Tel: +90 312 216 40 00
Faks: +90 312 2164416
e-posta: iletisim@tarimkredi.org.tr
Kep Adresi : tarimkredi.merkezbirligi@hs01.kep.tr
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR
Doğrulama adresi: http://belgedogrula.tarimkredi.org.tr?accesscode=ed8b6f956b3b48f58187587...
bağlı Kredi Takip Müdürlüğü tarafından otomasyon sisteminden alınarak Hazine ve Maliye
Bakanlığı’ndan talep ve tahsil edilecek olup, tahsil edilen gelir kayıplarına ilişkin bilgiler
Bölge Birlikleri aracılığıyla Kooperatiflere gönderilecektir.
Kooperatif kayıtları ile gönderilen gelir kaybı tutarları arasında fark olması halinde,
durum Bölge Birliği aracılığı ile Merkez Birliği’ne bildirilecektir. Hazine Kontrolörler Kurulu
tarafından yapılacak incelemelere esas olmak üzere gelir kayıplarına ilişkin yapılan
yazışmalar kooperatiflerce fiziki olarak muhafaza edilecektir.
h-) Yapılandırma ve taksitlendirmeye ilişkin tahakkuk işlemleri ve muhasebe
kayıtlarına ilişkin örnekler Genelgemiz ekinde gönderilmiştir (Ek:12).
i-) Kanun kapsamda taksitlendirilen alacakların tahsil edilememesi durumunda,
borcun eski haline döndürüleceği ve tahsil edilmiş gelir kayıplarının Hazine ve Maliye
Bakanlığı’na iade edileceği hususları göz önünde bulundurularak, alacakların ortak bazında
sürekli takip edilmesi ve vadelerinde tahsil edilmesine gayret edilecektir.
j-) Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçlu ortaklarımız ile borçla ilgililerin,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, 2018/1960 sayılı Genelge eki Açık Rıza
Beyan Formunu imzalamaları gerekmektedir (Ek:13)
k-) E-Koop otomasyon sisteminde yapılandırma işlemleri, Ortak Kredi Modülü’ndeki
“7316 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma” sekmesinde yapılacaktır. Söz konusu
sekmenin kullanımına ilişkin yönerge, E-Koop otomasyon sistemindeki “Yardım
Dökümanları” kısmına eklenecektir.
l-) Sabit komisyon indirimi hakkındaki 2016/978 Sayılı Genel Mektubun B/8
maddesindeki “Ortağın borcu yapılandırması ve/veya diğer ödeme kolaylıklarından
yararlanması durumunda indirim yapılmayacaktır” hükmü doğrultusunda yapılandırma
kapsamındaki ortakların kartlarındaki indirim tutarları hesaplamada dikkate alınmayacaktır.
m-) İşbu Genelge 22.04.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Genelge hükümlerini
Krediler ve Finansman Daire Başkanlığı’na bağlı Kredi Takip Müdürlüğü yürütecektir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını, tereddüt edilecek hususların
Genel Müdürlüğümüzden (Krediler ve Finansman Daire Başkanlığı-Kredi Takip Müdürlüğü)
sorulmasını rica ederiz.
Dr. Fahrettin POYRAZ Genel Müdür

AÇIKLAMANIN ÖZETİNE GÖRE BORÇLU ÇİFTÇİNİN DURUMU  ŞU ŞEKİLDE OLACAK

Borçlar yüzde 18 faizle yapılandırılırken, bu faizin yüzde 12’si çiftçiden alınacak.  Faizlerde kısmi bir iyileştirme yapılmış gibi görünse de borcun yüzde 30’unu peşin olarak ödemeyen çiftçiler yapılandırmadan kesinlikle yararlanamayacak ve bu çiftçiler için icra işlemleri yeniden hemen uygulamaya konulacak. Yine çiftçiye büyük bir yük getiren yargılama, icra takip giderleri ile vekalet ücretlerini ödemeyen çiftçiler de yapılandırmadan yararlanamayacak. 22 Nisan’dan önce traktörleri ve taşınmazları haczedilen çiftçilerin haciz işlemleri ise kooperatif müdürlerinin inisiyatifine bırakıldı.  Kooperatif müdürleri uygun görmezse haczedilen traktörlerin ve taşınmazların üzerindeki haciz işlemlerini 2024 yılına kadar kaldırılmayacaklar. Yapılandırmadan yararlanacak icralık çiftçiler için asıl yıkım ise borç taksitleri bitene kadar yani 2024 yılına kadar hiçbir şekilde yeni bir kredi kullanamayacaklar.  
13-05-2021/ İSMAİL YILMAZ