Cumhuriyet

CUMHURİYET                           
Kurtuluş için BANDIRMA Vapuru ile  SAMSUN’a vardığında memleketin manzarasını Türk Kurtuluş ve Kuruluş Mücadelesini kendi ağzından anlattığı dev eseri NUTUK ‘ta bu satırlarla anlatıyor.
“1919  senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Genel vaziyet ve manzara:
Osmanlı Devleti'nin dahil bulunduğu grup, Harbi Umumi'de mağlup olmuş, Osmanlı ordusu her taraf­ ta zedelenmiş, şartları ağır bir mütarekename imzalanmış. Büyük Harbin uzun seneleri zarfında, millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi Harbi Umumi'ye sevk edenler, kendi hayatları endişesine düşerek, memleket­ ten firar etmişler. Saltanat ve hilafet mevkiini işgal eden Vahdettin, soysuz­laşmış, şahsını ve yalnız tahtını temin edebileceğini tahayyül ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın riyasetindeki kabine; haysi­yetsiz, korkak, yalnız Padişah'ın iradesine tabi ve onunla beraber şahıslarını
koruyabilecek herhangi bir vaziyete razı.
Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta...
İtilaf devletleri, mütareke hükümlerine riayete lüzum görmüyorlar. Birer
vesile ile, İtilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da. Adana vilayeti, Fransız­ lar; Urfa, Maraş, Ayıntap,ı İngilizler tarafından işgal edilmiş. Antalya ve Konya'da İtalyan askeri kıtaları; Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bu­ lunuyor. Her tarafta yabancı subay ve memurları ve özel adamları faaliyette. Nihayet, söze başlangıç kabul ettiğimiz tarihten dört gün evvel, 15 Mayıs
1919'da İtilaf devletlerinin rızasıyla Yunan ordusu İzmir'e çıkarılıyor. Bundan başka, memleketin her tarafında, Hıristiyan unsurlar gizli, açık, özel emel ve maksatlarının elde edilmesinin teminine, devletin bir an evvel çökmesine mesai sarf ediyorlar.
Daha sonra elde edilen sağlam malumat ve vesikalar ile teyit olundu ki,İstanbUl Rum Patrikhanesi'nde teşekkül eden Mavri Mira heyeti ,vilayetler dahilinde çeteler teşkil ve idare etmek, mitingler ve propagandalar yaptırmakla meşgul. Yunan Salibi Ahmeri,ı resmi MuhacirinKomisyonu; Mavri Mira heyetinin mesaisinin kolaylaştırılmasına hizmet etmekte. Mavri Mira heyeti tarafından idare olunan Rum mekteplerinin izci teşkilatları, yir­mi yaşını aşmış gençler de dahil olmak üzere her yerde ikmal olunuyor.

Ermeni  Patriği Zaven Efendi de, Mavri Mira heyetiyle hemfikir olarak çalışıyor,Ermeni hazırlığı da tamamen Rum hazırlığı gibi ilerliyor.
Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz sahillerinde teşekkül etmiş ve İstanbul'daki merkeze bağlı Pontus Cemiyeti kolaylıkla ve muvaffakiyet­le çalışıyor .”              İşte Atatürk’ün sözleri ile manzara bu .Bu  manzaradan sonra sadece 4 yılda verilen müthiş ve olağanüstü mücadele sonrası bir mucize yaratılmıştı .İşte o mucizenin adı CUMHURİYET  idi .29.Ekim .1923 ‘te ilan edilen  CUMHURİYET .                                    O satırları da işte NUTUK ‘ta şöyle anlatıyor . “Cumhuriyeti mesut, mu­vaffak ve muzaffer olacaktır."
Efendiler, Meclis'çe cumhuriyet kararı 29/30 Teşrinievvel [Ekim] 1923 gecesi saat 8.30'da verildi. On beş dakika sonra, yani 8.45'te reisicumhur seçildi. Keyfiyet aynı gece bütün memlekete tebliğ ve her tarafta geceyarısın­dan sonra yüz bir pare top atılarak ilan olundu.” İşte Birinci Dünya Savaşı sonrası,Atatürk’ün Samsun’a Çıktığı gün kapkaranlık görünen  ülkenin ,manzarası o çelik’ten irade sayesinde 4 yılda ,AYDINLIK VE ÇAĞDAŞ TÜRKİYE  CUMHURİYETİ ‘ne dönüşüyordu .CUMHURİYET ile ilgili en Temel saptama şu olacaktır .Orta Asya’da Hun Devletinden başlayan ve günümüze kadar gelen Türk Tarihinde’ki en büyük DEVRİM’DİR.Devlet Yönetiminin Bir Soydan ,Hanedandan alınarak ,Halkın Seçtiği bir Cumhurbaşkanına Devleti Yönetme yetkisinin verilmesi ki ,Tarihimizin gelmiş geçmiş en büyük ve köklü DEVRİMİDİR.Onun için Atatürk Türk tarihinin en büyük devrimcisidir .Bize ikinci öğrettiği şey de ,Devrimci UMUTTUR ,Samsun’a çıktığında o karanlık manzarai Umumıyede umudu kesilmeyip sadece Dört yılda emperyalizmi bu topraklarda  diz çöktürüp ,CUMHURİYETİ kurdu ise ,Bugün TÜRKİYE  GENÇLİĞİ UMUTSUZ OLABİLİRMİ ? CUMHURİYETİN İlanının 97. Yılında emeği geçen TBMM üyelerinin hepsini başta Büyük devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla,minnetle sevgi ve saygıyla anıyoruz .

29 Ekim 2020 .

Av.Namık Havutça

24,25,26. Dönem Balıkesir milletvekili