Emeklilerin ve Yaşlıların Örgütlü Mücadele Yolu

Emeklilerin ve Yaşlıların,
Ne Verileceğini Bekleyen Değil, Hayatın Her Alanında Yaşamsal Taleplerini Yüksek Sesle Dile Getiren,
Ortak-Örgütlü Programatik Bir Mücadele Hattı Oluşturulabilmelidir.
Ortak bir mücadele hattının yaşamdaki karşılığının yaratılabilmesinin ÖZNELERİ, her türlü dar grupçu, bütünü kapsamayı öngöremeyen, "yıllardır sloganlara sıkıştırılan"
siyasi oyalamalar çerçevesinde şekillendirme adına yapılan manüpülasyonları, boşa çıkarıp reddeden ve Emeklilerin yıllara yayılan mücadele birikimini ortaklaştırmayı unutmayan bir anlayışı önceleyen, EMEKLİLERDİR, YAŞLILARDIR.
Böylesi bir ortaklaşmanın Meşru ve Hukuksal zemini ise,
6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununda Emekliler için bir iş kolu gösterilmemiş olsa da usulüne göre onaylanarak iç hukuk normu haline gelen Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 87,98 ve 151 sayılı sözleşmeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 23, B.M. Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'nin 8, Medeni ve Siyasi Haklara ilişkin Sözleşmenin 22, Yeni Bir Avrupa için Paris Şartı, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartının 12. maddesi hükümleri çerçevesinde emekli veya yardıma muhtaçlar olarak Devlete bağlı Sosyal  Güvenlik Kurumundan maaş ve Sosyal yardımlar alan vatandaşların, çalışma koşulları dışında insan onuruna yakışır bir hayat sürmeleri, Devletin kendilerine yapılacak ödeme ve Sosyal yardımların belirlenmesinde söz sahibi olması açısından her ne kadar 6356 sayılı Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi Kanununda iş kolu gösterilmemiş bir alanda faaliyet gösterilemeyeceği ilkesi Uluslararası Sözleşmeler karşısında hükümsüz kalmaktadır.
Üstelik, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi,
esas no : 2011/12583,
karar no:  2012/18032 sayılı kararında
" Anayasanın 17. maddesinde " herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
"Bu düzenlemede herkesin, dolayısıyla emeklilerinde maddi varlıklarını korumak ve geliştirmek amacıyla örgütlenmesi ve sendika kurmaları güvence altına alınmıştır." Şeklindeki Gerekçesi konunun Hukuki temelini oluşturan düzenleme ve kararlardır.
Kuşkusuz, Meşruiyet taşıyan, bu Hukuki Belge, Karar ve Düzenlemelerin ortaya çıkaracağı kazanımların elde edilebilmesinin biricik yolu,
Etkin ve Kararlı bir Mücadele sürecinin başlatılması ile olanaklı hale gelebilecektir.. 

22-02-2022/İZZET KUVANLIKLI